Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Åtgärdsprogram Östersjön Havsförvaltning

En gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö – BSAP 

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Beslutet om aktionsplanen fattades av ministrarna runt Östersjön på Helcoms ministermöte i Krakow 2007. På ett ministermöte i Moskva 2010 lämnade länderna in förslag på behövliga åtgärder för att Östersjön ska vara i god ekologisk status 2021. Den svenska åtgärdsplanen hittar du på regeringens hemsida

För att nå målen ska länderna ta fram nationella åtgärdsprogram inom fyra prioriterade områden: övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald och sjöfartens miljöproblem. Planen omfattar cirka 150 åtgärder fördelat mellan de fyra områdena.

Övergödning

En stor utmaning i BSAP är att minska närsaltsbelastningen till Östersjön. Övergödning är ett gränsöverskridande miljöproblem som kräver både nationella och internationalla insatser. Sveriges miljökvalitetsmål Ingen övergödning omfattar också Helcoms mål för minskad övergödning som bland annat ska uppnås genom BSAP. Läs mer om övergödning.

Farliga ämnen

Arbetet med att uppnå målen i BSAP är kopplat till andra internationella och nationella åtaganden, bland annat EU:s havsmiljödirektiv och REACH. Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med att minska påverkan av miljögifter i den akvatiska miljön.

Helcom MPA:s

Läs om Baltic Sea protected areas i Helcoms databas om skyddade områden.

Biologisk mångfald

I syfte att skydda och bevara den biologiska mångfalden har man inom Helcom kommit överens om ett nätverk av områden som är särskilt skyddsvärda (Helcom MPA). Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med skyddade områden. 

Helcom och Ospar har gemensamt lanserat ett web-baserat verktyg som hjälper sjöfarten att identifiera de transportsträckor som kan innebära hög risk för att medföra främmande arter, liksom de som är undantagna från särskilt hantering. Läs mer på engelska om OSPAR and HELCOM online ballast water management tool. Information om verktyget finns även på Transportstyrelsens hemsida

Sjöfartens miljöanpassning

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med sjöfartens miljöanpassning.

BSAP och EU

Arbetet med aktionsplanen är också kopplat EU:s havsmiljödirektiv och EU:s strategi för Östersjöregionen. EU: s strategi för Östersjöregionen antogs under Sveriges ordförandeskap i EU 2009. Strategins tre övergripande mål är att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Mer information om aktionsplanen hittar man på Helcoms hemsida. Där finns också en informativ broschyr om planen. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Åtgärdsprogram Östersjön Havsförvaltning