Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Yrkesfiske Skräp/marint skräp

Spökgarn och andra förlorade fiskeredskap

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.

Spökgarn.

Förlorade fiskeredskap blir till marint skräp

Med spökgarn menas förlorade fiskenät och trålar som fortsätter att fiska utan att någon tar hand om fångsten. Problematiken omfattar även andra typer av redskap som burar och ryssjor.

Moderna svårnedbrytbara konstfibermaterial i fiskeredskapen har lett till att problemen ökat. I vissa områden, där borttappade eller dumpade fiskeredskap fortsätter att fiska under lång tid, kan det till och med påverka bestånden.

Förutom fiskar riskerar fåglar och andra marina djur att trassla in sig i redskapen och kvävas eller svälta ihjäl. Problemen med spökfiske är allmänt kända och uppmärksammade. Men i dagsläget saknas det tillräckliga kunskaper om effekterna på ekosystemen.

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil har drivit ett projekt för att kartlägga effekterna av spökgarn. Garnen som i slutet på försöket stått ute i 18 månader fiskade fortfarande med 40 procents effektivitet.

Metoder för att rensa bottnarna från borttappade garn har utvecklats i nära samarbete med yrkesfiskare som traditionellt bedriver fiske i områdena. Det är kostsamt och tidskrävande att samla in förlorade garn och andra redskap, men det är ett nödvändigt arbete som både människa, djur och natur drar nytta av.

Insatser mot förlorade fiskeredskap

Att lokalisera och samla in spökgarn ingår i vårt åtgärdsprogram för God havsmiljö 2020. Vi ansvarar för att resurser avsätts och att rätt aktörer integreras i arbetet med att främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap, samt förebygga förlusten av nya.

Simrishamn kommun tillsammans med Håll Sverige Rent leder EU-projektet Marelitt Baltic där de samlar in data om existerande spökfiskeredskap, bedömer behovet av draggningar och arbetar med förebyggande åtgärder.

Trelleborgs kommun och Region Skåne har tillsammans utvecklat ett verktyg för att rapportera in upptäckter av spökgarn. I verktyget kan den som hittat ett garn skriva in det förlorade garnets koordinater. Koordinaterna visas sedan på hemsidan för den som är intresserad av att bärga garnen.

Håll havet rent är ett miljöprojekt som Smögens fiskauktion tagit initiativ till. Projektet ska ge yrkesfiskare möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt göra sig av med och sortera marint skräp som har fastnat i trål och fiskeredska. Även kasserade fiskeredskap såsom trålar, nät och tampar ska tas emot. Projektet får stöd från HaV.

8 fjordar testade under 2015 en metod för att enkelt upptäcka borttappade nät. Ett trettiotal förlorade tinor och några fiskenät har hittats med hjälp av ett fiskeredskap som kallas trollhoppa. Det liknar ett ankar med spetsar som dras fram över bottnarna.

Håll Sverige Rent har med medel från Havs- och fiskerifonden genomfört rensningar av spökgarn från bottnar och vrak i Sverige. De spökgarn som hittats vid draggningsinsatserna på botten har ofta varit äldre än 15 år, medan näten som bärgats från vrak ofta varit lite yngre.

Mottagning av gamla fiskeredskap

Det ska finnas mottagningar för avfall och lastrester i fiskehamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg som anlöper hamnen. Till fartygsgenererat avfall räknas avfall som uppkommer under fartygets drift, till exempel kasserad fiskeutrustning. Reglerna gäller även avfall som fiskebåtar får upp som bifångst, exempelvis spökgarn.

Anslag för draggning och förebyggande åtgärder

Genom Jordbruksverkets Havs- och fiskeriprogram går det att söka pengar för projekt som syftar till att hålla haven rena från förlorade fiskeredskap och marint skräp. Det går att få bidrag till bland annat draggning, informationskampanjer och inköp av redskap för att samla in spökgarn och annat marint skräp.

Spökgarn.

Foto: Håll Sverige rent

Rapportera och ta hand om förlorade redskap

Yrkesfiskare som förlorar sina redskap och inte lyckas bärga dem ska rapportera sin förlust, enligt EU:s kontrollförordning (1224/2009) artikel 48. Rapporten ska lämnas inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

I Sverige ska förlusten rapporteras till Havs-och vattenmyndighetens FMC (Fisheries Monitoring Center), tel. 0771-10 15 00. Uppgifterna är viktiga eftersom de kan användas för att lokalisera och rensa bort redskapen.

För att förhindra att fiskeredskap inte bärgas vid förlust så finns det regler om märkning och utmärkning. Reglerna ger möjlighet att avgöra vem som använt redskapen om de senare hittas i vattnet.

Informationsfilmer om spökfiske

Clean Nordics Oceans har tagit fram tre korta filmer som informerar om vad spökfiske är och vad man som fritidsfiskare kan göra för att undvika att förlora sitt redskap. Videon har producerats i Norge av Clean Nordic Oceans nätverk. Filmerna är riktade till fritidsfiskare.

Vad är spökfiske?

Vad kan du göra om du redan har förlorat ditt fiskeredskap?

Hur kan du minska risken att förlora ett redskap?

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Yrkesfiske Skräp/marint skräp