Fisketillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

Hitta på sidan

För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.

Vilka redskapsgrupper behöver du tillstånd för?

Ett torsktillstånd krävs för ett svenskt fiskefartyg som är minst 8 meter långt för fiske i Östersjön med någon av följande redskapsgrupper:

  • trål, snurrevad eller liknande aktiva släpredskap med en maskstorlek på 105 millimeter eller mer
  • krokredskap vid fiske efter torsk
  • bottensatta nät, insnärjningsnät eller grimgarn med en maskstorlek på 110 millimeter eller mer

Fiskefartyg oavsett fartygsstorlek har möjlighet att bedriva fiske med pilkmaskiner, burar, fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och krok även under aktuella perioder eftersom dessa redskap inte omfattas av någon redskapsbegränsning.

Tillstånd beviljas endast den fiskelicenshavare som använt sitt torsktillstånd under föregående kalenderår samt fiskat in infiskningskravet. Du behöver inte söka ett nytt torsktillstånd för nästa kalenderår om du har använt det under nuvarande och fiskat in infiskningskravet. Då skickas ett nytt ut automatiskt.

Vid byte av skrov, licensinnehavare eller distriktsbeteckning på fartyget ska du ansöka om nytt tillstånd. Observera att om din fiskelicens upphör att gälla under tillståndsperioden så upphör även ditt torsktillstånd.

Fiske med torskfångande redskap 2020

Det råder fiskestopp i Östersjön 2020 och det beror på den allvarliga situationen för torskbeståndet i östra Östersjön. Torskens situation ledde till att EU-rådet fattade beslut om lekstängning som innebär att allt fiske i torskens kärnområden förbjuds under olika perioder under 2020.

Torsk - Östersjöns delområden 25-32

Sverige har tilldelats en kvot om 465 ton som ska täcka eventuella bifångster av torsk. Bifångster av torsk får inte överstiga 20 % av den totala fångsten mätt i levandevikt av alla marina biologiska resurser som landas efter varje fiskeresa.

Inget riktat fiske efter torsk är tillåtet inom denna kvot.

Torsk – Östersjöns delområden 22-24

Sverige har tilldelats en kvot om 592 ton. I delområde 24 är endast bifångster av torsk tillåtet. Bifångster av torsk får inte överstiga 20 % av den totala fångsten mätt i levandevikt av alla marina biologiska resurser som landas efter varje fiskeresa.

Inget riktat fiske är tillåtet inom delområde 24.

Undantag

Riktat fiske efter torsk i delområde 24 är tillåtet för fartyg med en längd under 12 meter som fiskar med passiva redskap i områden innanför 6 nautiska mil från baslinjen där vattendjupet är mindre än 20 meter.

Fiskestopp - totalt förbjudet att fiska i följande område under följande perioder

  • ICES delområde 22 och 23 – totalt fiskestopp 1 februari – 31 mars
  • ICES delområde 24 – totalt fiskestopp den 1 juni -31 juli
  • ICES delområde 25 och 26 – totalt fiskestopp 1 maj-31 augusti

Undantag

Fartyg under 12 meter som använder passiva redskap och fiskar på djup mindre än 20 meter är undantagna från dessa fiskestopp.

Torsk – fördelning

Eftersom inget riktat fiske efter torsk är tillåtet i Östersjön år 2020 så fördelas inga demersala fiskemöjligheter av torsk vilket också innebär att överföringar av torsk inte kan göras inom det demersala systemet. Det är heller inte aktuellt att fördela torsk till kustkvoten då riktat fiske inte är tillåtet. Under år 2020 kommer samtliga fiskares fångster avräknas från samma kvot, detta gäller även pelagiska bifångster av torsk.

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information