Samråd om förslag till åtgärdsprogram

Den 1 november 2020 börjar Havs- och vattenmyndighetens samråd om åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det kommer att samordnas med vattenmyndigheternas samråd om ”Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021-2027”.

2018 startade den andra förvaltningscykeln i arbetet med havsmiljöförvaltning enligt havsmiljöförordningen, Sveriges genomförande av EU:s havsmiljödirektiv. Detta innebär att delarna i Sveriges marina strategi ska uppdateras, och turen har nu kommit till åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Förslaget till åtgärdsprogram ska ut på samråd under sex månader med start 1 november 2020. Vi riktar oss till alla som berörs av Sveriges havsmiljö och alla som vill får tycka till. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer gälla för perioden 2022-2027.

Samarbete med vattenmyndigheterna

Parallellt med HaV:s samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska vattenmyndigheterna genomföra samråd för sina planer och åtgärder för vattenarbetet, för perioden 2021-2027. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt kust- och övergångsvatten. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda programmen samarbetar HaV och vattenmyndigheterna kring samrådet.

I februari 2021 kommer två gemensamma nationella samrådsmöten att hållas i Stockholm. Vattenmyndigheterna kommer dessutom att arrangera regionala samrådsmöten där HaV också kommer att delta.

Samråd

Havs- och vattenmyndighetens samrådsmaterial kommer att finnas tillgängligt här på vår webbplats. Samrådet pågår under 1 november 2020 till 30 april 2021. Samrådssvaren måste skickas in till respektive myndighet för hantering.

Bakgrund

2015 beslutade HaV om Sveriges första åtgärdsprogram för havsmiljön. Programmet ska uppdateras var sjätte år och vi är nu inne i den andra förvaltningsperioden av genomförandet av havsmiljöförordningen. Det innebär att åtgärdsprogrammet ska uppdateras. Programmet ska identifiera behoven och ge en möjlighet att skapa en samsyn kring vad som behöver göras för att förbättra havsmiljön.

Arbetet med att ta fram ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön startade 2109 och pågår fram till 2021. Senast den 31 december 2021 ska HaV ska fastställa programmet.

Mer om åtgärdsprogrammet

Publicerad: 2020-04-24
Sidansvarig: Webbredaktion