Hitta på sidan

Arbetet med uppdatering och tidplan

Arbetet med att uppdatera åtgärdsprogrammet pågår under 2019-2021. Programmet ska fastställas av HaV senast den 31 december 2021.

En process i flera steg

Att uppdatera åtgärdsprogrammet görs i flera olika steg. Bland annat bedöms om miljökvalitetsnormerna (HVMFS 2012:18) följs eller inte, de mest betydande belastningarna analyseras och pågående åtgärdsarbete inventeras. Sammantaget resulterar detta i en så kallad gap-analys som visar var det kan finnas behov av nya åtgärder.

Parallellt pågår även arbete för att identifiera möjliga nya åtgärder till det uppdaterade åtgärdsprogrammet. Med åtgärder avses i detta sammanhang inte forskning, övervakning, indikatorutveckling. Däremot omfattas ett antal åtgärdstyper såsom:

  • Förvaltningsåtgärder: kontroller av påverkan och effekt, rumslig och tidsmässig utbredning av störningar eller aktiviteter
  • Åtgärder för samordning av förvaltning
  • Ekonomiska incitament
  • Kommunikation
  • Verktyg för förbättring och återställning

(Åtgärdstyper enligt havsmiljödirektivet, Bilaga VI).

Med ”nya åtgärder” menas sådana åtgärder som ännu inte är beslutade till det att åtgärdsprogrammet ska fastställas (december 2021).

De nya åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska vara kostnadseffektiva och tekniskt genomförbara. En konsekvensanalys av åtgärdsprogrammet ska också göras innan det beslutas.

Tidplan

Översiktlig tidplan för arbetet med åtgärdsprogrammets uppdatering

Översiktlig tidplan för arbetet med åtgärdsprogrammets uppdatering. Klicka på bilden för att se den i större format.

Samråd om förslag till åtgärdsprogram genomfördes under november 2020-april 2021.

Åtgärdsprogrammet ska beslutas senast i december 2021 och det uppdaterade programmet gäller för perioden 2022-2027.

Samverkan och koordinering är en nyckel till framgång

HaV genomför arbetet i samverkan med berörda myndigheter. Arbetet koordineras med annat pågående åtgärdsarbete och relevant EU-lagstiftning. Vi samarbetar också med våra grannländer, bland annat inom de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå.

Inom de båda havsmiljökonventionerna pågår nu också arbete med att uppdatera de regionala aktionsplanerna, Helcom:s Baltic Sea Action Plan (BSAP) och Ospar:s North-East Atlantic Environment Strategy (NEAES).

Publicerad: 2020-02-19
Uppdaterad: 2021-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion