Uppdatering av åtgärdsprogram för havsmiljön

Arbetet med att uppdatera åtgärdsprogrammet pågår under 2019-2021. Programmet ska fastställas av HaV senast 31 december 2021.

Arbetet med att ta fram ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön startade 2019 och pågår fram till 2021. Senast den 31 december 2021 ska HaV fastställa programmet.

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer peka ut fler åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön. Åtgärderna riktar sig till myndigheter och kommuner.

Uppdateras vart sjätte år

2015 beslutade HaV om Sveriges första åtgärdsprogram för havsmiljön. Programmet ska uppdateras var sjätte år och vi är nu inne i den andra förvaltningsperioden av genomförandet av havsmiljöförordningen. Det innebär att åtgärdsprogrammet ska uppdateras. Programmet ska identifiera behoven och ge en möjlighet att skapa en samsyn kring vad som behöver göras för att förbättra havsmiljön.

Mer om åtgärdsprogrammet för havsmiljön