Forskningsprojektet Värdet av ekosystemtjänster

Inom miljömålssystemet beskrivs vikten av att ta med ekosystemtjänster i beslut i samhället där det är relevant. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ger ett viktigt bidrag till mer hållbara beslut.

Forskare vid vattendrag.

Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster syftar till att bygga en förståelse för människans beroende av ekosystemen för välfärd och välmående. Värdering kan göras på flera olika sätt till exempel genom ord, poäng, fysisk enhet (exempelvis hektar) eller kronor. En “Guide för värdering av ekosystemtjänster” har tagits fram av Naturvårdsverket.Det har genomförts många värderingsstudier av ekosystemtjänster både nationellt och internationellt.En kartläggning av svenska värderingsstudier av miljön, fram till 2009, har genomförts och sammanställts i värderingsdatabasen ValueBaseSWE. Havs- och vattenmyndigheten har bland annat varit med och finansierat en värderingsstudie som presenteras i Baltic Sea – Our Common Treasure, Economics of Saving the Sea. Studien, som genomfördes 2009- 2012, handlar om värderingen av en förbättrad Östersjömiljö och utfördes inom forskarnätverket BalticSTERN.Mycket forskning kring värderingar av ekosystemtjänster sker även internationellt. Initiativet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) fokuserar på att synliggöra de ekonomiska nyttorna av biodiversitet och ekosystemtjänster. Syftet är att stödja införandet av dessa nyttor i beslutsfattandet på alla nivåer, både statligt och privat. TEEB har sammanställt en databas över ekosystemtjänstvärderingar som genomförts runt om i världen.

Värderingar av ekosystemtjänster är oftast specifika för enskilda fall, vilket försvårar en generalisering av värderingarna. Idag saknas det fortfarande mycket kunskap för att kunna identifiera och värdera alla relevanta ekosystemtjänster. Framförallt saknas kunskap kring de marina ekosystemtjänsterna.

Pågående forskning om ekosystemtjänster

Havs- och vattenmyndigheten deltar i en gemensam beredning av Naturvårdsverkets anslag för miljöforskning. Inom ramen för detta anslag kom en utlysning under 2013, Värdet av ekosystemtjänster, som syftar till att bidra till att värdet av ekosystemtjänster ska integreras i beslut i samhället, vilket kopplar till etappmålet ”Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden”  inom miljömålssystemet.

Publicerad: 2014-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion