Mer om ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt samhälle. Begreppet är ett sätt att systematisera värden från naturens ekosystem och på så sätt underlätta hänsynstagande och ett långsiktigt hållbart nyttjande.

Olika typer av ekosystemtjänster

Ekosystemtjänsterna kan kategoriseras utifrån de tjänster och produkter de tillhandahåller, och delas ofta upp i följande kategorie:

  • Producerande (omfattas oftast av en marknad): Livsmedel, råvaror, genetiska resurser, resurser för läkemedels-, kemi- och bioteknologiindustrin, utsmyckningar och bioenergi.
  • Stödjande: är de ekosystemtjänster som upprätthåller ekosystemens struktur och funktion och som vi därmed drar indirekt nytta av. Biogeokemiska kretslopp, primärproduktion, näringsvävsdynamik och livsmiljöer som ålgräsängar för fisk
  • Reglerande: reglerar och minskar miljöproblem som exempelvis reglering och retention av näringsämnen och miljögifter. Klimatreglering via exempelvis kolinlagring i haven.
  • Kulturella: upplevelsebaserade nyttor som människor får från ekosystem genom naturupplevelser, estetiska värden, vetenskap och utbildning samt kultur- och naturarv.

Ekosystemtjänster kan i sin tur definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande, eller så kallade mellanliggande eller slutliga ekosystemtjänster. Stödjande ekosystemstjänster är en förutsättning för samtliga ekosystemtjänster.

Olika typer av ekosystemtjänster, illustration

En mellanliggande ekosystemtjänst kan exempelvis vara livsmiljöer, primärproduktion, stödjande ekosystemtjänster, som i sin tur skapar förutsättning för exempelvis livsmedel såsom fisk, en producerande ekosystemtjänst.

Indelningen av mellanliggande och slutliga ekosystemtjänster är betydande vid värdering av ekosystemstjänster för att undvika dubbelräkning.

Andra klassificering finns utifrån tillämpningsområde, såsom för användning inom nationalräkenskaper. Inom EU finns även ett klassificeringssystem för att tillgå Common Classification of Ecosystem Services, CICES.

Värdering av ekosystemtjänster

Genom att värdera ekosystemtjänster kan värdena därefter utgöra en viktig grund för de avvägningar som behöver göras vid planering och beslut.

  • Kvalitativ värdering: Värdet uttrycks i ord, till exempel djupare ekologiska kartläggningar. Kontakt med intressenter.
  • Semi-kvantitativ värdering: Värdet uttrycks i någon form av poäng- eller betygsskala.
  • Kvantitativ värdering: Värdet uttrycks i någon fysisk enhet, till exempel en yta av en viss naturtyp, antal förväntade besök till ett område och mängd av en viss vara som kan produceras.
  • Monetär värdering: Värdet uttrycks i kronor.
Publicerad: 2017-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion