Ekosystemtjänster i det svenska miljömålssystemet

Miljömålssystemet anger riksdagens och regeringens målsättningar för den svenska miljöpolitiken. En viktig del är bibehållandet av biologisk mångfald. Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och bidra med ekosystemtjänster som att rena vatten, bidra med livsmedel och rekreationsmöjligheter.

Riksdagens övergripande mål för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser – det så kallade Generationsmålet.

I målet ingår att ekosystemen ska ha återhämtat sig, eller vara på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster ska vara säkrad.

Generationsmålet anger därmed riktningen för den samhällsomställning som behövs och tanken är att samhällets alla aktörer ska bidra med insatser för att uppnå målet.

Illustration.
Illustratör: Tobias Flygar

Riksdagen har även beslutet om 16 mål för den kvalitet eller tillstånd i miljön som ska uppnås.  Regeringen har sedan preciserat vad målen innebär. I miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning (som ligger inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde) och i flera andra miljökvalitetsmål ingår därför preciseringar om att viktiga ekosystemtjänster i vattenmiljöer ska vara vidmakthållna.

Regeringen beslutar löpande om mer konkreta målsättningar i form av etapper på vägen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Tio av etappmålen handlar om insatser för att bevara och stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Publicerad: 2014-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion