Ekosystemtjänster - strategier och miljömål

Det finns en uttalad politisk målstyrning att integrera ekosystemtjänster i beslut och planering inom svensk förvaltning, dels genom miljömålssystem och dels genomnationella och internationella strategier.

Sveriges strategi för biologisk mångfald

Riksdagen antog den 24 juni 2014 en strategi för arbetet med att stärka biologisk mångfald och säkra ekosystemtjänster.

Strategin består av de etappmål för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hållbar markanvändning som regeringen har beslutat, samt insatser som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, generationsmålet, Aichimålen och EU-målen.

Arbetet med ekosystemtjänster inkluderas i det svenska miljömålssystemet genom generationsmål, miljökvalitetsmål och ett antal etappmål, vilket ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. Ett av etappmålen inom Biologisk mångfald anger en målsättningen:

 • Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

EU:s strategi för biologisk mångfald

År 2011 antog Europeiska kommissionen en strategi för att uppfylla det överordnade målet för biologisk mångfald 2020.

Mål nr 2 i strategin om att bevara och återställa ekosystem och ekosystemtjänster anger målsättningen att:

 • senast 2020 bevara och förbättra ekosystem och ekosystemtjänster genom att grön infrastruktur införs och minst 15 % av skadade ekosystem återställs.
 • förbättra kunskapen om ekosystem och ekosystemtjänster i EU.

EU:s strategi - Blue print

Blue print - Strategi för att skydda Europas vattenresurser

 • Syftet med strategin är att på bred front förbättra de akvatiska ekosystemen, vilket kommer att bidra till att uppnå målet i EU:s strategi för biologisk mångfald om att till 2020 hejda förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU, samt återställa dem där detta är möjligt.
 • För att anpassa till och minimera effekten av påverkan från klimatförändringarna, så anges i strategin att det även bör ske en ökad satsning på ekosystemtjänster och grön infrastruktur, framför allt naturligt vattenhållande åtgärder eller vattenupptagning (till exempel våtmarker och översvämningsområden).
 • Enligt regeringen påtalas vikten av att synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna och integrera dessa värden i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. Genom ökad kunskap om ekosystemtjänsternas värden så ökar medvetenheten om vikten av att bevara och nyttja biologisk mångfald på ett hållbart sätt.

FN:s konventionen om biologisk mångfald (CBD)

 • Strategisk plan 2010-2020 för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och verka för ekosystem med en bra återhämtningsförmåga(resiliens), vilket är förutsättningar för att ekosystemen fortsättningsvis ska kunna tillhandahålla viktiga tjänster. Flera av målen kopplar till grön infrastruktur och bevarande av ekosystemtjänster

Hur regeringens etappmål inom miljömålssystemet hänger ihop med de internationella målen inom konventionen, se informationsmaterial på regeringens hemsida.

Läs mer om konventionen på Naturvårdsverket

17 globala mål för hållbar utveckling till år 2030

FN har tagit fram en agenda för 2030, 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska balansera de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. 

 • När det gäller ekosystemtjänster så är följande delmål särskilt relevanta:
 •  
  • 14.2 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.
  • 15.1 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.
  • 15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.
Publicerad: 2017-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion