Miljöövervakningsenheten

Enhetens ansvarsområde omfattar myndighetens behov av miljöövervakning och datainsamling i hav och sötvatten.

Enheten ansvarar för:

 • koordinering och utveckling av den övervakning och datainsamling, i akvatisk miljö, som bedrivs enligt havsmiljöförordningen, vattenförvaltningsförordningen, art- och habitatdirektivet, den gemensamma fiskeripolitiken och regionala konventioner (Helcom, Ospar), samt för att kunna följa upp arbetet med nationella och internationella miljömål m.m.
 • samordning och beställning av nationell miljöövervakning i akvatisk miljö (sjöar, vattendrag, grundvatten, kust, hav)
 • samordning och beställning av regional miljöövervakning (RMÖ) av vattenmiljöer
 • genom vägledning verka för att andra typer av data än de som insamlats genom övervakning finansierad av statliga medel, såsom recipientkontroll och medborgarforskning, kan användas för bedömning av miljötillstånd
 • kvalitetssäkring av miljöövervakningen genom vägledningar, metodik (undersökningstyper), kvalitetskrav, utförarmöten m.m.
 • beredning av samordnad beställning gentemot SLU Aqua från myndigheten samt beträffande EU:s datainsamlingsförordning (DCF)
 • funktionen som Sveriges NC (National Correspondent) för fiskefrågor i enlighet med DCF
 • övergripande samordning och administrativt ansvar för myndighetens roll som stödmyndighet gällande den ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) finansierade åtgärden Datainsamling
 • EU-rapportering som rör övervakning inom ramen för vattendirektivet och havsmiljödirektivet samt biogeografisk uppföljning enligt art- och habitatdirektivet
 • integrerad kalkeffektuppföljning (IKEU)
 • att upprätthålla ett samlat register över myndighetens samtliga rapporteringskrav till EU och internationella organ avseende akvatisk miljö
 • rapportering av uppgifter om miljötillståndet i vattenmiljöer samt om fiskbestånd och fiske i nationella och internationella sammanhang i de fall ansvaret inte ligger på någon av de övriga avdelningarna
 • beredning av remisser angående utländska forskningsfartygs tillträde till svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon
Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2016-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion