Vattenskotrar (2013)

Användningen av vattenskotrar ökar och nya typer av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster används i våra vatten. Detta har lett till ett par allvarliga olyckor med badande personer men även till störningar för både människor och djurliv.

Regeringsuppdrag om vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

I juni fick HaV i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera möjliga olägenheter för människors hälsa och för miljön från vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster. I uppdraget ingick också att föreslå författningsändringar för att komma tillrätta med problemen. Redovisning till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 29 november 2013.

Utredningen är nu klar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att regeringen inför krav på behörighetsbevis och åldersgränser för snabbgående fritidsfartyg till sjöss. HaV föreslår också att den nuvarande vattenskoterförordningen upphävs.

Varför regeringen vill se över förordningen

Det finns sedan tidigare regler om att köra vattenskoter i en förordning. Där står bland annat att den som kör en vattenskoter ska ”anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan”. Enligt förordningen är det förbjudet att använda vattenskoter utanför särskilt tillåtna områden. I praktiken har förbudet visat sig svårt att tillämpa, bland annat för att det finns EG-rättsliga bestämmelser som inte stämmer överens med den svenska förordningen.

Därför vill regeringen att förordningen ses över. 

Läs regeringsbeslutet om uppdraget Pdf, 276 kB.

Läs vattenskoterförordningen

Regeringsuppdraget

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att kartlägga och analysera omfattningen av och orsaken till de olägenheter för människors hälsa eller miljön som användningen av vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster kan ge upphov till. Kartläggningen och ananlysen av störningsbilden ska genomföras teknikneutralt. Uppdraget omfattar samtliga typer av mindre motordrivna vattenfarkoster. Vidare ska kartläggningen och analysen ta sikte på den faktiska störning som riskeras att uppkomma vid användning och hur den kan undvikas.

Havs- och vattenmyndigheten ska kontinuerligt samråda med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Boverket, Naturvårdsverket, länsstyrelser och andra myndigheter som berörs av uppdraget, liksom ett representativt urval kommuner samt organisationer och representanter för näringslivet.

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion