Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Frågor och svar om fiskerikontroll

Enligt EU ska fartyg över 12 meter rapportera sina förehavanden elektroniskt. Här svarar vi på frågor om dagens fiskerikontroll, hur den fungerar och varför den görs.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har det övergripande ansvaret för svenskt genomförande av EU:s fiskerikontroll i Sverige. Vi ansvarar för att kontrollera den fisk som fångas, landas, importeras, exporteras, transporteras och säljs i Sverige. Detta sker bland annat genom uppföljning av kvoter och effort (fiskedagar till sjöss), dokumentkontroll, landningskontroll, transportkontroll och beslut om fiskestopp.

EU har beslutat att fartyg över 12 meter ska rapportera sina förehavanden elektroniskt. Syftet är att få en aktuell bild i realtid av vad som händer, för att kunna säkerställa ett hållbart fiske och bedriva effektiv tillsyn.

Varje yrkesfiskare ansvarar för att ha den teknik och de tillstånd som krävs enligt EU:s direktiv och svensk lag.

Vad är e-loggbok (vCatch)?

Alla fartyg över 12 meter ska vara utrustade med elektronisk fiskeloggbok, även kallad e-loggbok. E-loggboken används på fiskefartyg för att registrera och rapportera uppgifter om fisket elektroniskt.

Programmet som används heter vCatch och tillhandahålls av HaV. Rapporteringen ska ske löpande efter varje aktivitet under fiskeresan. Om utrustningen inte fungerar ska fiskaren ta kontakt med centrum för fiskerikontroll (FMC).

Publicerad: 23 februari 2015
Vad är VMS (Vessel Monitoring System)?

För att kunna följa fiskefartyg längre än 12 meter används ett satellitbaserat övervakningssystem som kallas VMS (Vessel Monitoring System). Detta visar fartygens position. VMS har införts för att kunna kontrollera var fartygen fiskar så att man kan kontrollera att fångster rapporteras från rätt fångstområde.

Positionsrapporterna används även för att övervaka fartygsaktiviteter i områden med fiskeförbud. VMS används också som planeringsunderlag för Kustbevakningen och HaV:s inspektioner och kontroller till sjöss och vid landning. Vi mottar även positionsrapporter från alla utländska fiskefartyg som befinner sig i svensk ekonomisk zon.

Publicerad: 23 februari 2015
Vad måste yrkesfiskare rapportera in till HaV enligt EU-förordningen?

Ett fiskefartyg som är längre än 12 meter ska rapportera elektroniskt enligt Tillämningsförordningen EU nr 404/2011 och FIFS 2004:25:

  • Vilket fartyg det är och vem som är befälhavare
  • Var de startar fiskeresan – avgångshamn
  • Var de fiskar – positionen
  • När de fiskar – datum och klockslag
  • Hur mycket de fångar – kvantitet i kg/per art
  • Vilka arter de fångar
  • Vilka redskap de använder
  • Föranmäla ankomst till hamn och landning av fångst inom två eller fyra timmar beroende på kvantitet och fångad art.
  • Var de slutar och landar sin fångst – ankomstham
  • Resan från ankomsthamn till hemmahamn – ej fiskeresa.

Innan de lämnar kaj och startar sin fiskeresa ska de kontrollera att e-loggboken (vCatch) och det satellitbaserade övervakningssystemet (VMS) fungerar. Om det inte fungerar så ska fiskaren kontakta FMC.

Publicerad: 23 februari 2015
Varför behöver HaV få in denna information?

Sverige har tilldelats fiskekvoter och fiskedagar från EU. Vi ska kontrollera att de tilldelade kvoterna och antalet tilldelade fiskedagar och att övrigt regelverk följs.

Publicerad: 23 februari 2015
Vad gör HaV med informationen?

Informationen samlas i en databas. Vi kontrollar och säkerställer att uppgifterna är korrekta. Uppgifterna används sedan för att kontrollera att de fiskekvoter och fiskedagar som Sverige har tilldelats inte överskrids och att det inte utförs olagligt fiske, till exempel i skyddade områden.

Om vi upptäcker fel i rapporteringen kan det ligga till grund för eventuella rättsliga åtgärder.

Publicerad: 23 februari 2015
Vad innehåller en elektronisk loggbok?

Den innehåller alla aktiviteter som fiskaren rapporterar in till HaV, till exempel datum, tid, position, art, mängd, kvantitet och tråldrag eller vittjning av garn och burar.

Publicerad: 23 februari 2015
Varför måste yrkesfiskarna rapportera in elektroniskt?

Tidigare rapporterade man dessa uppgifter i pappersform, sedan 2009 har EU bestämt att yrkesfiskare, som fiskar med fartyg som är 12 meter eller längre, ska rapportera in uppgifterna elektroniskt. Detta gäller för alla medlemsstater.

Ett skäl till förändringen var att systemet med redovisningen med papper tog för lång tid, vilket ledde till med många överskridanden av kvoter. Ett annat skäl att det elektroniska systemet skulle underlätta för fiskarna.

Publicerad: 23 februari 2015
När måste rapporteringen göras?

I Sverige ska yrkesfiskaren rapportera varje aktivitet som görs, exempelvis start av fiskeresa, ankomst, redskap och efter varje tråldrag eller vittjning av garn och burar.

Publicerad: 23 februari 2015
Varför kan yrkesfiskarna inte vänta och lämna in uppgifterna senare om tekniken inte fungerar?

Enligt reglerna får fiskaren inte lämna kaj och påbörja sin fiskeresa om inte positionsrapporteringen via satellit (VMS) och e-loggboken (vCatch) fungerar. Då ska fiskaren ringa till HaV (FMC).

Är de ute till havs och får problem med e-loggboken eller VMS ska de ringa FMC och lämna sina rapporter eller positioner. FMC är en 24-timmars tjänst som är bemannad dygnet runt och alla dagar på året dit man kan ringa och få hjälp.

Publicerad: 23 februari 2015
Yrkesfiskare säger att det ofta är problem med tekniken, är det så?

Vi vet att en del yrkesfiskare har haft problem i början när systemet infördes. I takt med att programmet har utvecklats och att yrkesfiskarna blivit mer vana användare, fungerar det bättre.

Det är viktigt att yrkesfiskare har den senaste versionen av programmen installerad för att systemet ska fungera så bra som möjligt och att HaV ska kunna ge så bra hjälp som möjligt.

Publicerad: 23 februari 2015
Yrkesfiskare säger att det är svårt att nå HaV när de har akuta problem, är det så?

FMC är en 24-timmars tjänst som är bemannad dygnet runt och alla dagar på året dit man kan ringa och få hjälp. Det är viktigt att man ringer det numret och inte till HaV:s växeI. Ibland kan det ta tid att hjälpa fiskaren beroende på vad för problem som uppstått. Vi försöker alltid att hjälpa till så bra vi kan.

Publicerad: 23 februari 2015
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske