Pådrag

På den här sidan redovisar HaV utkomsterna av de riktade insatser, pådrag, som landningskontrollen och Kustbevakningen utför i olika fiskerier.

Pådrag september 2022

Makrill

I april-maj vandrar stora stim av makrill in i Skagerrak och Kattegatt för att leka. Efter leken stannar makrillen kvar i dessa vatten men kan även följa födan in i Östersjön. Det yrkesfiske efter makrill som förekommer på våren är relativt kustnära och småskaligt. Fisket på våren sker med drivgarn (maxlängd 2500 m) som sätts ut på nätterna. På sommaren ochhösten övergår makrillfisket till fiske med krok. Garnen fiskar i ett par timmar för att sedan vittjas och tas upp. Yrkesfiskets individuella kvoter för makrillfiske sätts per fartyg där maximalt 1500 kg makrill får fångas under en tvåveckorsperiod.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen (KBV) utförde under fem veckor (v. 18 -23) en riktad insats, ett pådrag, mot makrillfisket. Precis som under hummerfisket florerar många obekräftade uppgifter om överträdelser och många samtal kommer in till HaV. Oftast handlar dessa om överskridanden av tvåveckorskvoterna samt att enskilda fiskare skriver upp fångst på fartyg som inte används.

I detta pådrag genomförde HaV nio landningskontroller och KBV ett antal insatser till sjöss. Inga överträdelser hittades.

I de allra flesta fiskerier finns krav på att fiskaren förhandsanmäler sin ankomst till hamn i god tid för att möjliggöra en landningskontroll. Detta krav finns inte i makrillfisket.

För att öka möjligheterna till en god kontroll av makrillfisket avser HaV att utreda förutsättningarna för krav på förhandsanmälan samt krav på positionssändande utrustning som möjliggör för HaV och andra myndigheter att följa fiskefartygens rörelser till havs.

Räka

Räka fiskas med bottentrål. Räkan indelas i två olika klasser: kokräka (stor) och råräka (liten). Kokräkan inbringar stort försäljningsvärde medan råräkan har ett betydligt mindre värde. Regelverket kräver dock att all fångad räka tas i land, rapporteras och avräknas från fiskarens tilldelade kvot.

Eftersom kvoterna på räka är begränsade finns ett ekonomiskt incitament för den enskilde fiskaren att inte ta iland och rapportera den mindre värda, lilla råräkan. Med en högre andel kokräka ökas den ekonomiska vinsten.

Myndigheterna har över tid konstaterat ett systematiskt problem med otillåtna utkast i räkfisket.

Under en femveckorsperiod i maj genomförde HaV och KBV ett pådrag i räkfisket på Västkusten. Innan pådragsperioden rapporterade svenskt räkfiske en sammanlagd andel på 62% av den värdefulla kokräkan.

Under pådragsperioden utförde KBV åtta kontroller till havs där KBV:s inspektörer bordar fiskefartyget och medverkar under hela upptaget av trålen samt sorteringen av fångsten. Tjänstemännen på KBV sorterar fisken och räkan efter storlek och får på så sätt en god uppfattning av art- och storlekssammansättningen i tråldraget. I dessa kontroller uppmättes ett snitt på 37% kokräka. Detta ger alltså en skillnad mellan kontroller till sjöss och räkfiskets sammanlagda rapportering på 25 procentenheter.

Samtidigt som Kustbevakningen gör sjökontroller utför landningskontrollen kontroller i hamn. Inom ramen för räkpådraget i maj genomfördes 22 landningskontroller där ett snitt på 54% kokräka registrerades. Tre av dessa landningskontroller var en uppföljning av Kustbevakningens sjökontroller på samma fiskeresa.. Det innebär alltså att ett fartyg får en sjökontroll på ett av sina tråldrag samt en landningskontroll på samma resa. I samtliga uppföljande landningskontroller hade mängderna kokräka ökat jämfört med sjökontrollen.

Med 22 landningskontroller och åtta sjökontroller under pådragsperioden ser HaV detta pådrag som en stor framgång. Samtidigt visar resultatet att olovligt utkast av mindre värdefull råräka är ett problem i svenskt räkfiske.

En effektiv metod för kontroll av landningsskyldigheten är kameror och sensorer ombord på fiskefartyg som visar vad som händer med fångsten. Denna metod finns i dagsläget ingen lagstiftning kring, däremot pågår ett frivilligt försök. I det frivilliga försöket deltar två fiskare inom det pelagiska segmentet. Dock har ingen licensinnehavare som fiskar på fartyg inom det demersala eller räkfiskesegmentet valt att vara med.

Myndigheten arbetar därutöver med att utveckla sitt arbete inom analys för att därigenom stärka förmågan att med andra kontrollinstrument påvisa att det sker olovliga utkast.

Andelar kok- och råräka i sjökontroller och landningskontroller under pådraget samt i loggböcker.

I samband med pådraget i räkfisket genomfördes en tillfällig stängning av ett område i Skagerrak där KBV:s kontroll visade på en mycket hög inblandning av liten räka i fångsten. En sådan stängning, en så kallad RTC (Real Time Closure), är ett av förvaltningsinstrumenten i EU:s gemensamma fiskeripolitik och används för att skydda uppväxande räka och fisk.

Lax

Svenskt laxfiske pågår då laxen vandrar från de södra delarna av Östersjön för att återvända och leka i sina hemmaälvar. Den största delen av den svenska laxkvoten fiskas utanför Haparanda vid utloppet till Sveriges största outbyggda älv – Torne älv.

Laxen delas in i speciella kvotområden och yrkesfisket har olika starttider beroende på var i Sverige det sker. Lax fiskas också yrkesmässigt i sötvatten och det finns även ett omfattande fritidsfiske.

HaV och KBV närvarar varje år vid laxfisket i norra Sverige. Historiskt har detta varit ett svårt fiske att kontrollera och en del incidenter har förekommit där myndigheterna och fisket haft olika syn på regelverk och kraven på efterlevnad. Stämningen har på senare år förbättrats och både fisket och kontrollmyndigheterna har arbetat för att förbättra arbetsrelationen. Detta gemensamma arbete har gett tydliga resultat med bättre samarbete och färre antal överträdelser. Myndigheternas analys av det förbättrade samarbetet är en större förståelse för regelverket från fiskets sida och att HaV och KBV också förbättrat förmågan och kunskapen kring laxfisket.

2022 var ett mycket bra år i detta hänseende med endast tre ringa överträdelser på 181 kontroller i fält. Dessa 181 kontroller fördelades på 37 kontroller i hamn, 35 kontroller till sjöss samt 109 kontroller av redskap.

Publicerad: 2022-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion