Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för miljöövervakning (Km)

Enhetens ansvarsområde omfattar myndighetens behov av miljöövervakning och datainsamling i hav och sötvatten.

Enheten ansvarar för

 • att genomföra nationell miljöövervakning av vattenmiljöer samt samordna regional miljöövervakning av vattenmiljöer och frågor om recipientkontroll
 • bereda beställningar gentemot Sveriges lantbruksuniversitet gällande EU:s datainsamlingsförordning DCF (Data Collection Framework)
 • funktionen som Sveriges NC (National Correspondent) för fiskefrågor i enlighet med DCF och samordning av Sveriges deltagande i ICES (The International Council for the Exploration of the Sea)
 • utredning och handläggning av ansökningar om stöd ur EHFF (Europeiska havs- och fiskerifonden)
 • koordinering och utveckling av den miljöövervakning som behövs enligt havsmiljöförordningen (EU:s havsmiljödirektiv) och vattenförvaltningsförordningen (EU:s vattendirektiv)
 • EU-rapportering som rör övervakning och miljötillstånd inom ramen för vattendirektivet och havsmiljödirektivet i frågor
 • biogeografisk uppföljning enligt EU:s habitatdirektiv
 • integrerad kalkeffektuppföljning (IKEU)
 • samordna schemaläggning för användningen av forsknings- och undersökningsfartyg inom myndighetens ansvarsområde
 • avtalsfrågor om databaser och datavärdskap för miljöövervakningsdata för vatten inklusive webbplatsen Badplatsen
 • avtalsfrågor för vattenförvaltningens databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS) som rör övervakning och tillståndet i vattenmiljön
 • att upprätthålla ett samlat register över myndighetens samtliga rapporteringskrav till EU och internationella organ med uppgift om rapporteringstider samt ansvariga enheter och kontaktpersoner
 • rapportering av uppgifter om miljötillståndet i vattenmiljöer samt om fiskbestånd och fiske i nationella och internationella sammanhang i de fall ansvaret inte ligger på någon av de övriga avdelningarna
 • beredning av remisser angående utländska forskningsfartygs tillträde till svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon
 • samordning av deltagande i Sveriges lantbruksuniversitets referensgrupper inom Fortlöpande miljöanalys (FoMA) .

Medarbetare

 • Mikael Krysell. Enhetschef. Mikael KrysellEnhetschefArbetsområde:
  Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering
  Tel: 010-6986015
  Skicka e-post till Mikael
 • Lars Gamfeldt. Utredare. Lars GamfeldtUtredareArbetsområde:
  Biologisk mångfald, biogeografisk uppföljning, havsmiljödirektivet, akvatisk miljöövervakning, marin kartering
  Tel: 010-6986256
  Skicka e-post till Lars
 • Anna Hasslow. Utredare. Anna HasslowUtredareArbetsområde:
  Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, Främmande arter och genotyper
  Tel: 010-6986263
  Skicka e-post till Anna
 • Maria Jansson. Utredare. Maria JanssonUtredareArbetsområde:
  Miljöövervakning, Datainsamling,Datavärdskap, Miljödata, Forskningsfartyg, Internationell rapportering
  Tel: 010-6986264
  Skicka e-post till Maria
 • Erland Lettevall. Utredare. Erland LettevallUtredareArbetsområde:
  Främmande arter, Biologisk mångfald, Hotade arter, Marina däggdjur, Valar, Biogeografisk uppföljning, Art- och habitatdirektivet, ASCOBANS
  Tel: 010-6986219
  Skicka e-post till Erland
 • Fredrik Ljunghager. Utredare. Fredrik LjunghagerUtredareArbetsområde:
  Miljöövervakning - kust och hav, Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, Datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF)
  Tel: 010-6986045
  Skicka e-post till Fredrik
 • Elisabeth Sahlsten. Utredare. Elisabeth SahlstenUtredareArbetsområde:
  Strategisk akvatisk miljöövervakning, Sötvatten, Kustvatten, Hav, Kvalitetssäkrade undersökningsmetoder, Strategisk samordning
  Tel: 010-6986311
  Skicka e-post till Elisabeth
 • Kristina Samuelsson. Utredare. Kristina SamuelssonUtredareArbetsområde:
  Miljöövervakning inom vattenförvaltningen, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Vägledning för övervakning, Rapportering av vattenförvaltning
  Tel: 010-6986123
  Skicka e-post till Kristina
 • Patrik Strömberg. Utredare. Patrik StrömbergUtredareArbetsområde:
  Miljöövervakning, Datainsamling, Datavärdskap, Miljödata, Forskningsfartyg, Internationell rapportering
  Tel: 010-6986239
  Skicka e-post till Patrik
 • Agnes Ytreberg. Utredare. Agnes YtrebergUtredareArbetsområde:
  Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, Marin miljöövervakning, Övervakningsprogram
  Tel: 010-6986289
  Skicka e-post till Agnes

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2016-07-04

Sidansvarig: Webbredaktionen