Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Åtgärdsprogram Östersjön Övergödning Skräp/marint skräp Farliga ämnen Restaurering

Åtgärdsprogram för havsmiljön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett åtgärdsprogram för Nordsjön respektive Östersjön. Programmet ska innefatta de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön i HVMFS 2012:18.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsarbetet inom havsmiljödirektivet samordnas med annat pågående åtgärdsarbete, bland annat inom vattenförvaltningen (se även information från Vattenmyndigheterna), havsplanering och övrig EU-lagstiftning. Havs- och vattenmyndigheten genomför arbetet och samverkar med berörda myndigheter.

Genomförande av åtgärdsprogrammen

Åtgärdsprogrammet beslutades 14 december 2015 och finns att läsa i rapporten God havsmiljö 2020 del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av angivna myndigheter och kommuner.

För varje åtgärd finns en ansvarig myndighet som med start 2016 behöver genomföra  åtgärden och ofta medverkar flera myndigheter. De flesta åtgärder är av styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Dessa leder direkt eller indirekt till att de fysiska åtgärderna genomförs.  

Vi har tagit fram 32 olika åtgärderPDF inom områdena  

  • främmande arter  
  • fiskar och skaldjur som påverkas av fiske  
  • övergödning  
  • bestående förändringar av hydrografiska villkor  
  • farliga ämnen  
  • marint avfall  
  • biologisk mångfald  
  • marina skyddade områden  
  • restaurering      

Effekterna av åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas till nästa
förvaltningscykel. Åtgärdsprogrammen ska rapporteras till EU-
kommissionen den senast 31 mars 2016.

Underlagsmaterial till åtgärdsprogrammet

Regionalt samarbete

Arbetet innebär samarbete med våra grannländer kring åtgärder i den gemensamma havsmiljön, bland annat inom de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå. Inom Helcom och Ospar verkar man för samarbete och samordning i ländernas framtagande av åtgärdsprogram under havsmiljödirektivet. 

Här finns Helcoms Joint document of regional coordination of Programmes of Measures in the Baltic Sea area. Också från Ospar finns en rapport om åtgärdsarbete som bidrar till att nå havsmiljödirektivets mål.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Åtgärdsprogram Östersjön Övergödning Skräp/marint skräp Farliga ämnen Restaurering