Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Miljöövervakning Programområde Sötvatten Vattenförvaltning

Fisk i vattendrag

Av de 29 trendvattendrag som provfiskades under perioden 2007-2015 hade 27 en fiskfauna som stämmer väl med vattendragens naturliga förutsättningar (god eller hög status). Två av de undersökta vattendragen hade en något avvikande fiskfauna (måttlig status) jämfört med förväntade värden. Fångstresultaten visar inte någon generell trend som tyder på en pågående förändring i vattendragens fiskfauna. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

logotyp för sveriges officiella statistik

För att kunna upptäcka och följa storskalig påverkan av till exempel klimatförändringar och nedfall av försurande ämnen genomförs inom ramen för det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten årligen kvantitativa provfisken (elfisken) i ett antal utvalda vattendrag, så kallade trendvattendrag, fördelade på olika geografiska regioner och vattendistrikt.

De utvalda vattendragen är i regel opåverkade av lokala utsläpp och representerar relativt opåverkade små till mellanstora vattendrag i Sverige. Undersökningen av fiskbeståndens status omfattar de parametrar som ramdirektivet för vatten kräver ska ingå i bedömningen av fiskfaunans ekologiska status. Det innebär att undersökningen omfattar indikatorer på fisksamhällets artsammansättning, individtäthet och biomassa, samt fiskens storleksfördelning. För laxfiskar som till exempel lax, öring och harr görs därför en uppdelning i två storleksklasser (årsungar och äldre fisk).

Vattendragsindexet VIX som används för bedömningen av fiskfaunans ekologiska status omfattar sex indikatorer (täthet av lax och öring, andel laxfiskar med reproduktion, andel toleranta arter, andel intoleranta arter, andel lithofila (hårdbottenlekande) arter och andel toleranta individer).

Eftersom fiskfaunan i vattendragen varierar naturligt med vattendragets storlek, geografiska läge, höjd över havet, årsmedeltemperatur, typ av öringpopulation, vattendragets lutning och undersökningslokalens närhet till sjöar tas också hänsyn till detta vid bedömningen av fiskfaunans ekologiska status.

Huvuddelen av vattendragen har god eller hög status

Under perioden 2007-2015 har 29 trendvattendrag provfiskats (se diagram). Utgående från genomsnittsvärdet för vattendragsindexet VIX hade 27 en fiskfauna med god eller hög status under perioden. Det innebär att dessa vattendrag har en fiskfauna som stämmer relativt väl med vattendragens naturliga förutsättningar. Hög status innebär att indikatorerna avviker extremt lite från referensvärdena, medan god status indikerar en liten avvikelse.

De vattendrag som i genomsnitt hade en fiskfauna med hög status var Muddusälven, Vapstälven och Skärån. Muddusälven avvattnar Muddus nationalpark och Vapstälven är ett opåverkat fjällvattendrag i Västerbotten. Trots att Skärån är belägen i Skåne är den relativt opåverkad i de övre delarna tack vare att huvuddelen av avrinningsområdet ligger inom Söderåsens nationalpark.

Av de undersökta vattendragen var det bara Anråsälven och Virån som i genomsnitt för perioden 2007-2015 hade fångstresultat och indexvärden som indikerade en avvikande fiskfauna med bara måttlig status. Vid 2015 års elfiske hade även Loån måttlig status (se karta). För perioden 2007-2015 visar fångstresultaten inte någon generell trend för fiskfaunans status i trendvattendragen.

Status i trendvattendrag med avseende på fisk. Karta, illustration.

Status i 29 trendvattendrag med avseende på fisk vid 2015 års elfisken. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Status i trendvattendrag med avseende på fisk. Diagram, illustration.

Årlig bedömning av trendvattendragens status med avseende på fiskfaunan under perioden 2007-2015. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag till fisk i vattendrag

Dataunderlaget baseras på ett standardiserat provfiske och ingår i den nationella miljöövervakningen av miljötillståndet i vattendrag, programområde Sötvatten.

Dataunderlaget är hämtat från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Institutionen för akvatiska resursers sötvattenslaboratorium i Drottningholm som är nationell datavärd för provfisken.

SLU genomför fältprovtagning, analys, databearbetning och rapportering på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Provfiske för att följa förändringar

SLU genomför så kallade provfisken i bäckar, mindre åar och älvar (vattendrag). De provfiskar för att följa storskalig påverkan som exempelvis försurning av mark och vatten samt klimatförändringar. De vattendrag som övervakas årligen kallas trendvattendrag.

Trendvattendragen är i de flesta fall relativt lite påverkade av den lokala miljön. De ska representera en helhetsbild av Sverige och situationen i olika delar av landet. Fiskfaunan i vattendraget varierar naturligt, i huvudsak med var i Sverige vattendraget ligger, höjd över havet, vattendragets storlek och hur nära sjöar ligger.

Fiskbeståndens ekologiska status bedöms med hjälp av indikatorer på fisksamhällets artsammansättning, individtäthet och fiskarternas storleksfördelning. Detta innebär bland annat att man bestämmer fiskarter, räknar antalet fiskar man fångat och mäter dessa. Undersökningen omfattar de indikatorer som ramdirektivet för vatten kräver.

Dataunderlag till Fisk i vattendrag

Dataunderlaget baseras på ett standardiserat provfiske och ingår i den nationella miljöövervakningen av miljötillståndet i vattendrag, programområde Sötvatten.

Dataunderlaget är hämtat från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Institutionen för akvatiska resursers sötvattenslaboratorium i Drottningholm som är nationell datavärd för provfisken.

SLU genomför fältprovtagning, analys, databearbetning och rapportering på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Databasen för elfiske – Elfiskeregistret (SERS)

Här finns bland annat underlagsdata till officiell statistik för fisk vattendrag. Databasen SERS har varit under uppbyggnad sedan 1989 och består idag av elfiskedata fördelade på knappt 13 000 elfiskelokaler.

Metodbeskrivning till Fisk i vattendrag

Vattnets ekologiska status i sjöar och vattendrag klassas enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVFMS 2013:19).

Beskrivning av delprogrammet

Beskrivningen av delprogrammet Trendvattendrag innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Miljöövervakning Programområde Sötvatten Vattenförvaltning