Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Kvoter Särskilda tillstånd Yrkesfiske

Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av de nya reglerna.

Föreskrift

Syftet med fördelningen är att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.

De nya reglerna framgår av HVMFS 2016:33PDF

De nya reglerna om årliga individuella demersala fiskemöjligheter gäller den som har särskilt tillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet (inklusive rist), burkräfta, räka eller trålfisketillstånd i Östersjön.

Även fiske med trål eller rist med ett fartyg under 10 meter omfattas av tillståndskrav från och med den 1 januari 2017. Demersala bifångster i pelagiskt fiske fördelas också genom årliga demersala fiskemöjligheter. Den som har särskilt tillstånd för att bedriva fiske efter torsk med passiva redskap i Östersjön är undantagen från det nya systemet med individuella fiskemöjligheter.

De arter som 2017 fördelas enligt det nya systemet är torsk, kolja och havskräfta i Östersjön och Västerhavet, vitling, gråsej och nordhavsräka i Västerhavet och rödspätta i Skagerrak.

Efter särskilt beslut från Havs- och vattenmyndigheten kan ytterligare arter och kvotområden omfattas av bestämmelsen.

Genom individuella fiskemöjligheter som får överlåtas under året ska en yrkesfiskare lättare kunna matcha sina fiskemöjligheter med sina faktiska fångster. Målet med fördelningen är att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten. De nya reglerna framgår av HVMFS 2016:33PDF

Fördelningen baseras på tidigare bedrivet fiske

Fördelningen av individuella fiskemöjligheter baseras på tidigare bedrivet fiske under referensperioden 2011-2014. Det sämsta året för varje art och område tas bort för att kompensera för till exempel sjukskrivning och andra individuella skäl.

Räkfisket fördelas enligt särskild modell

Räkfisket fördelas enligt en särskild beräkningsmodell som bygger på det nuvarande systemet med månadsransoner. Modellen utgår från ransonsklass och aktiva månader under referensperioden 2011–2014 med undantag från sämsta året.

Bakgrunden till modellen är ett förslag från fiskerinäringen som vi ställt oss positiva till eftersom den gynnar småskaligt fiske, se 10 kap. 3 §. HVMFS 2016:33PDF.

Den som har tillstånd att fiska med trål i Västerhavet får även fiska med kräftrist

För att den som fiskar med trål lättare ska kunna matcha sina fångster med sina fiskemöjligheter tillåts dessa yrkesfiskare även fiska med kräftrist.

Ingen övre begränsning för maskstorleken i kräftrist

För fiske med kräftrist har det funnits en begränsning i övre maskstorlek. Den begränsningen tas bort från och med 1 januari 2017. Det möjliggör ett selektivare fiske när risten även kan kombineras med större maskstorlekar.

Med rist avses bottentrål med en maskstorlek om 70 millimeter eller större men mindre än 90 millimeter och försedd med artsorterande rist enligt tillägg II i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 43/2009. Redskapet är undantaget från effortsystemet i Västerhavet som upphör 1 januari 2017. I och med att effortsystemet upphör kan maskstorleken regleras nationellt och den övre begränsningen till 90 millimeter kan slopas.

Särskild fördelning till bur- och ristfiskets bifångster

För att gynna det selektiva fisket med bur och rist så kommer dessa kategorier av yrkesfiskare att få en särskilt tilldelning som är avsedd att matcha deras fiskbifångster i kräft och räkfisket.

Tilldelningen utgår från yrkesfiskarens tilldelning av målarten kräfta eller räka, beräknade bifångster i det aktuella fisket som baseras på siffor om fångstsammansättning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och med beaktande av de nationella kvoterna för fiskarterna. Nivån och artsammansättningen i tilldelningen beslutas årligen av Havs- och vattenmyndigheten.

Grundnivå

En grundnivå för tilldelning kommer att vara minst 1 200 kilo per särskilt tillstånd. Den yrkesfiskare som inte kommer upp till denna nivå kommer att få tillägg utöver sin fördelning på historik. Grundnivå gäller inte för den som har pelagiskt tillstånd, utan denna kategori får endast tilldelning baserat på rapporterade fångster av demersala arter under referensperioden 2011–2014.

Vi kan besluta om ytterligare grundnivå om det är lämpligt med hänsyn till genomförandet av landningsskyldigheten och kvotutrymmet medger det. Avsikten är att till exempel kunna fördela ytterligare grundnivå till selektivt bur- och ristfiske när kräftkvoten är hög. Eftersom kvoterna kan variera kraftigt mellan åren så är det olämpligt att ange exakt hur stor en sådan extra tillldelning ska vara i föreskrift.

Tunga fördelas inte individuellt

Tunga är en demersal art som bedöms bli begränsande, men den kommer inte fördelas individuellt. Tunga regleras istället på samma sätt som under år 2016, det vill säga genom begränsningar i maskstorlek samt en uppdelning av kvoten mellan olika redskapsgrupper.

Infiskningskrav för att få förnyat redskapstillstånd

Som tidigare gäller infiskningskrav för att få förnyat redskapstillstånd följande år. Kvantiteterna ska fiskas med stöd av det aktuella tillståndet under perioden 1 januari–30 november.

1000 kilo

  1. Fiske med torskfångande redskap i Västerhavet inklusive ristfartyg samt trål- och ristfartyg under 10 meter
  2. Fiske med aktiva torskfångande redskap i Östersjön, och
  3. Fiske efter nordhavsräka

800 kilo

  • Fiske efter havskräfta med bur

200 kilo

  • Fiske med passiva torskfångande redskap i Östersjön.

Ansökan om nyetablering ska göras senast 1 oktober

Den som vill etablera sig i fiske som fördelas genom årliga demersala fiskemöjligheter ska ansöka senast 1 oktober. Den som beviljas tillstånd för nyetablering får en grundtilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter. För närvarande bedömer Havs- och vattenmyndigheten dock att beståndsutrymmet inte medger nyetablering i de aktuella fiskena.

Individuella demersala fiskemöjligheten kan överlåtas under året

Efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten kan de individuella demersala fiskemöjligheterna överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året. Syftet är att underlätta för yrkesfiskare att matcha sina fiskemöjligheter med de faktiska fångsterna.

Ansökan om överlåtelse ska helst göras via e-tjänsten Fiskerätt

En ansökan om överlåtelse av demersala årliga fiskemöjligheter ska göras skriftligen och gemensamt av både givaren och mottagaren via e-tjänsten Fiskerätt eller via blanketten Ansökan om överlåtelse av demersala årliga fiskemöjligheterWord.

En överlåtelse gäller först när Havs- och vattenmyndigheten har godkänt den. En ansökan via Fiskerätt ska vara inne senast tre veckor före den dagen och en ansökan som skickas med post senast fyra veckor.

Begränsningar av överlåtelser

Överlåtelser får inte försvåra genomförandet av landningsskyldigheten

Exempel på överlåtelser som försvårar genomförandet av landningsskyldigheten är att en yrkesfiskare överlåter alla sina fiskemöjligheter för fiskbifångster och enbart har fiskemöjligheter för räka eller kräfta.

Överlåtelser får inte avse kvantitet som man saknar rätt att fiska

Många fisken kräver särskilt tillstånd. Detta är ofta kopplat till användningen av ett visst redskap. Det kan också vara tillstånd för fiske efter viss art, som räka.

Överlåtelser får inte avse kvantitet som man saknar rätt att fiska. Ett exempel är att den som inte har särskilt tillstånd för fiske efter räka inte får överta räka från en annan fiskelicensinnehavare. Ett annat exempel är att den som har tillstånd för fiske efter pelagiska arter och som inte får bedriva ett riktat fiske efter demersala arter övertar fiskemöjligheter för demersala arter utöver sina bifångster i det pelagiska fisket.

Koncentrationsnivåer

Det finns även begränsningar i hur stor andel av den nationella kvoten en yrkesfiskare kan inneha genom överlåtelser under året. Dessa så kallade koncentrationsnivåer är räknade på de andelar som en fiskelicensinnehavare får efter fördelning på historik, så de begränsar inte den grundläggande fördelningen inför årsskiftet utan endast överlåtelser under året. Koncentrationsnivåerna är 4–13 procent beroende på art och kvotområde, se 10 kap. 13 §. HVMFS 2016:33PDF

Räkfisket delas in i två segment

Den som har särskilt tillstånd för fiske efter räka tillhör idag ransonsklass A-E. Detta framgår av yrkesfiskarens räktillstånd. I det nya systemet delas räkfisket upp i två grupper – ransonsklass A-C respektive D-E. Dessa grupper får endast överlåta fiskemöjligheter inom sin egen grupp. Syftet är att skydda det småskaliga fisket av räka.

Har en fiskelicensinnehavare flera fartyg ingår alla i systemet

Om en fiskelicensinnehavare har flera fartyg så ingår alla fartyg i systemet med årliga demersala fiskemöjligheter om en av dem gör det. Historiken beräknas för varje fartyg separat, om fartyget har särskilt tillstånd. Skulle en sådan fiskelicensinnehavare även ha fartyg som får fiska utan särskilt tillstånd så läggs den historiken på fiskelicensinnehavarens största fartyg.

Fiskelicensinnehavaren ansvarar själv för att överlåta demersala fiskemöjligheter till ett sådant fartyg. Fångsten räknas alltid av det landande fartyget. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Kvoter Särskilda tillstånd Yrkesfiske

Publicerad: 2016-12-16
Uppdaterad: 2017-03-17

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen