Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

Hitta på sidan

En förvaltningsplan beskriver status i våra vatten, vilka mål för åtgärder som fastställts, sammanfattar de åtgärder som är överenskomna samt hur och med vilka aktörer samverkan skett. Förvaltningsplanen utvärderar föregående förvaltningscykel och utgör en plan för kommande cykels arbete med att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

Förvaltningsplaner för vatten

Förvaltningsplanerna för vattenmiljön i varje distrikt hittar du via Vattenmyndigheternas hemsida.

Föreskrift och vägledning

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2015:34 om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Vem gör vad?

Vad en förvaltningsplan ska innehålla regleras i bilaga 1 i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen).

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sveriges geologiska undersökning, SGU, tar fram föreskrifter om hur förvaltningsplaner ska redovisas. HaV rapporterar planerna till EU-kommissionen.

Det är vattenmyndigheterna i respektive vattendistrikt som ansvarar för att ta fram och besluta om förvaltningsplaner med stöd av underlag från länsstyrelserna i respektive distrikt. Även kommunerna kan bidra med uppgifter som vattenmyndigheterna behöver för sitt arbete. 

Förvaltningsplanen revideras vart sjätte år och innehåller en utvärdering av om målen i föregående cykels förvaltningsplan har kunnat följas och en sammanfattning av åtgärdsprogrammet och en plan för åtgärder för nästkommande cykel.

I förvaltningsplanen ingår även en sammanfattning av de övervakningsprogram som legat till grund för att bedöma befintlig status, resultaten av statusbedömningarna för yt- och grundvattenförekomster samt en bedömning av tillförlitligheten i statusbedömningarna.

Förvaltningsplanen beskriver även risken för att betydande påverkan från mänskliga verksamheter leder till att kvalitetskrav inte kan följas. Den beskriver också hur och med vilka aktörer samverkan har genomförts. Förvaltningsplanen sammanfattar såväl arbetsmetodik som resultat och pekar ut riktningen på det fortsatta arbetet.

Publicerad: 2014-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion