Följ den dagliga infiskningen

Följ den dagliga infiskningen

Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp.

Nyheter

 • 2020-10-16
  Vi har många olika typer av användare av e-tjänsten och har fått en del synpunkter och förbättringsförslag. Vi sjösätter nu flera av dessa i en ny förbättrad version av e-tjänsten. Preliminärt datum för driftsättning är den 24 november.
 • 2020-10-09
  Onsdagen den 21 oktober med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fångstintygsportalen fiskerätt, e-journalen samt e-nota och sötvattensnota att påverkas.
 • 2020-09-16
  Nu är det tillåtet att använda ytterligare en typ av trål i Skagerrak och Nordsjön, utöver de som anges i EU-förordning. För att underlätta för dig som yrkesfiskare tillåter vi nu lyft med 120-mm fyrkantsmaska i bottentrål med minst 90-mm maskstorlek. Redskapet bedöms minska fångst av torsk betydligt.
 • 2020-09-15
  Havs-och vattenmyndighet har sedan en tid tillbaka utvecklat en ny mjukvara för att administrera VMS-fartyg. Detta innebär i en första fas att du som har ett fartyg med VMS måste boka in en omprogrammering av din antenn hos vår leverantör.
 • 2020-09-01
  Onsdagen den 2:e september med start klockan 12:00 utför vi systemunderhåll
 • 2020-09-01
  Förslaget innebär att det ska vara tillåtet att använda ytterligare en typ av trål i Skagerrak och Nordsjön, utöver de som anges i EU-förordning. Det föreslagna redskapet bedöms minska fångst av torsk betydligt.
 • 2020-09-01
  Vi kan nu stolt presentera en uppdatering av vår webbplats havochvatten.se. Den nya webben har ny design, ny struktur och bättre sökfunktion.
 • 2020-07-17
  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Sedan den 5 juli råder förbud mot visst laxfiske i området. Från den 18 juli 2020 stoppas även fiske inom terminalfiskeområdena i Skellefte älv och Lule älv.
 • 2020-07-03
  Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.
 • 2020-07-02
  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.
 • 2020-06-16
  I samband med den rådande situationen med Covid-19 finns det nu möjlighet att söka stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet.
 • 2020-06-11
  Med anledning av att Folkhälsomyndigheten ändrat sina allmänna råd om resor inom landet från och med den 13 juni har HaV omprövat sitt tidigare beslut om att inte närvara fysiskt vid årets laxfiske.
 • 2020-06-03
  Den 1 juni träder nya regler i kraft som berör det yrkesmässiga fisket av lax i Bottenviken och direkt anknytande sötvattensområden.
 • 2020-05-27
  Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi inför också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket.
 • 2020-05-22
  HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.
 • 2020-05-13
  Från och med 31 maj gäller ändrade redskapsregler i Kattegatt efter EU-beslut om kvoter. HaV informerade om detta i december 2019. Här kommer en uppdatering med utförligare information om vad som gäller och vilka redskapskoder som ska användas.
 • 2020-05-08
  Vid förhandsanmälan ska både total mängd fångst ombord och fångst som ska landas anges.
 • 2020-05-05
  Det är totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020. Detta beslut fattades av EU:s fiskeministrar den 14 oktober 2019 efter förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön under 2020.
 • 2020-04-30
  Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 6:e maj kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll.
 • 2020-04-15
  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska spridningen av Coronaviruset. Många branscher, även inom fiske, fisk- och skaldjursodling och livsmedelsproduktion, påverkas av Coronapandemin.
 • 2020-04-14
  Nu kan du tycka till kring ett förslag om ändrade regler för fiske efter lax i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.
 • 2020-04-06
  Havs- och vattenmyndigheten föreslår förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi föreslår också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket. Förslaget är nu ute på remiss och du kan lämna svar fram till den 27 april 2020.
 • 2020-04-03
  Nu är spårbarhetssystemets e-tjänst och bastjänster anpassade för att kunna hantera HaV:s tillfälliga lättnader i rapporteringen. Lättnaderna börjar gälla med omedelbar verkan och gäller fram till dess vi meddelar annat.
 • 2020-03-27
  Med anledning av den ansträngda situation som många företag har på grund av Corona-situationen kommer Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att införa tillfälliga lättnader i rapporteringen av spårbarhetsinformation.
 • 2020-03-25
  Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya fredningsområden för gäddorna i Blekinges skärgård. Åtgärderna är ett första steg i arbetet med att ge det minskande gäddbeståndet en chans att återhämta sig. Bestämmelserna gäller från 1 april 2020.
 • 2020-03-17
  Nu har vi förenklat och justerat en rad regler när det gäller fiskelicens och fisketillstånd. Det är resultatet av vår remiss om förenklingar och ändringar i december 2019. Justeringar har även gjorts för räkfisket i Västerhavet. Dessutom blir det möjligt för Östersjöbaserade trålare att ansöka om tillfälligt risttillstånd i Västerhavet även i fortsättningen. Här är några av de ändringar som beslutats:
 • 2020-03-17
  Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 18 mars kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll.
 • 2020-03-06
  Fångstintygsportalen kommer ligga nere den 11 mars klockan 12-14.
 • 2020-02-18
  Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 19 februari kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll.
 • 2020-02-17
  Ansökan om tillstånd att använda radiosändare kan komma att ta längre tid än tidigare. Tänk därför på att skicka in din ansökan i tid.
 • 2020-02-04
  Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.
 • 2020-01-27
  Du kan nu logga in och se dina kvantiteter för demersala fiskemöjligheter 2020 i Fiskerätt.
 • 2020-01-27
  Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya fredningsområden i Blekinge för att stärka skyddet av kustlekande gädda.
 • 2020-01-17
  Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 22 januari kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll. Fiskerätt och Fångstintygsportalen kommer ligga nere.
 • 2020-01-13
  Du som fiskar i Östersjöns delområde 22-27 och använder trål med maskstorlek i intervallet 16-31 mm bedriver riktat fiske efter skarpsill. I detta fiske finns en fångstbegränsning som innebär att fångsten som mest får bestå av 45 procent sill/strömming uttryckt i levande vikt.
 • 2020-01-07
  Från och med januari 2020 behöver inte längre bottentrålar med artsorterande rist godkännas och plomberas av HaV före användning.
 • 2019-01-18
  Vi kommer att stänga ner systemet måndagen den 21 januari mellan 11:30 - 12:30 för att uppdatera spårbarhetssystemet.
 • 2018-12-19
  I ett pressmeddelande har HaV gått ut med information om de skärpta bestämmelserna för spårbarhet av fisk i leverantörskedjan.
 • 2018-10-05
  På måndag den 8 oktober, med start vid lunchtid planerar vi att genomföra en uppdatering med driftsättning av senaste versionen av spårbarhetssystemet.
 • 2018-05-25
  Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj.
 • 2018-05-25
  Vi vill informera dig som prenumererar på nyheter om spårbarhet om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj.
 • 2017-09-01
  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter träder ikraft idag, den 1 september 2017.
 • 2017-09-01
  Om du planerar rapportera till Havs- och vattenmyndigheten genom en bastjänst (dator till dator-lösning) tillkommer bestämmelserna i 6 § om hur anslutningsförfarandet går till.
 • 2017-08-16
  EU-kommissionen har nu meddelat att de är tillfredsställda med förslaget till spår­barhets­föreskrifter. Havs- och vattenmyndigheten kan därmed gå vidare och besluta om ikraftträdande av föreskrifterna enligt befintlig tidsplan.
 • 2017-06-21
  Den 19 maj fick EU-kommissionens det svenska svaret på de reaktioner som inkom på föreskriftsförslaget under stopp-perioden. Näringsdepartementet fastställde det svenska svaret. I det föreskriftsförslag som lämnades gjordes anpassningar till kommissionens invändningar samt en del mindre andra ändringar.
 • 2017-03-17
  Havs- och vattenmyndigheten ändrar något i de föreslagna före­skrifter­na så att de är tydligare i förhållande till EU:s bestäm­melser. Förseningen samt anpassningen till GS1 leder till att datum för ikraftträdande ändras till 1 september 2017 och datum för uppgiftslämnande och märkning till 1 januari 2019.
 • 2017-03-17
  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i samråd med näringen beslutat att erbjuda företag ytterligare ett tekniskt sätt att ansluta sina IT-system till det centrala spårbarhetssystemet hos HaV.
 • 2017-01-25
  EU-kommissionen har beslutat förlänga frysningsperioden för föreskrifter om spårbarhet till och med den 18 april 2017. Föreskrifterna kommer inte att träda ikraft innan dess.
 • 2016-11-11
  Det förslag till spårbarhetsföreskrifter som Havs- och vattenmyndigheten remitterade under sommaren har omarbetas som följd av de kommentarer som lämnades.
 • 2016-11-01
  Havs och vattenmyndigheten har 2016-10-07 anmält förslaget till föreskrift för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter till EU-kommissionen. Nu börjar en tre månaders granskning under vilken kommissionen konsulterar övriga medlemsländer om förslaget. Först efter denna period kan föreskrifterna träda i kraft i Sverige.

Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare

Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket kan du prenumerera på nyhetsbrev via RSS eller e-post, se registreringsformulär nedan.

Registera prenumeration via e-post

Markera vilken information du vill prenumerera på, ange e-postadress och klicka på Prenumerera.

Prenumeration:

Ändra prenumeration

Ange e-postadress och klicka på Förändra om du vill ändra dina prenumerationsinställningar.