Varför är inte alla vatten­förekomster med vatten­kraftverk ett KMV?

För att en vattenförekomst ska få förklaras som kraftigt modifierad ska kraven i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen vara uppfyllda. Grunderna för KMV-utpekande är tydliga men komplicerade och kräver både naturvetenskapliga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar.

Många av de vattenförekomster som påverkas av vattenkraft uppfyller endast något eller några av kraven och flera uppfyller inget av kraven. Det innebär att det är få av de vattenförekomster som påverkas av Sveriges cirka 2000 vattenkraftverk som kan förklaras som KMV. För
att en vattenförekomst ska få förklaras som KMV på grund av vattenkraft behöver alla nedan punkter vara uppfyllda.

Vattenförekomstens status ska vara sämre än god på grund av att den är kraftigt fysiskt förändrad

En vattenförekomst där den ekologiska statusen är god får inte förklaras som KMV. En vattenförekomst som har en status som är sämre än god till följd av övergödning eller försurning men där det inte finns en kraftig fysisk förändring får inte heller förklaras som KMV.

Nyttan med att vatten lagras för kraftproduktion ska vara beskriven utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv

Nyttan med att vatten lagras ska bedömas utifrån hur det specifika vattenkraftverket bidrar till den samhällsekonomiska nyttan. Nyttan ska inte bedömas genom att det görs en individuell bedömning med beaktande av påverkan på den enskilda verksamhetens företagsekonomiska intressen.

Att mildra vattenförekomstens kraftigt fysiskt förändring så att god status nås leder till en betydande negativ påverkan på möjligheten för vatten att lagras för kraftproduktion

En vattenförekomst kan vara påverkad av flera verksamheter och det kan vara flera olika orsaker till att den är fysiskt påverkad. För att en vattenförekomst ska få förklaras som KMV till följd av ett vattenkraftverk måste det visas att de hydromorfologiska förändringar som behövs för att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status kan antas på ett betydande sätt negativt påverka möjligheten för vatten att lagras för kraftproduktion.

Nyttan som följer av att vatten lagras för kraftproduktion ska inte av tekniska skäl eller med rimliga kostnader kunna uppnås på något annat sätt som är bättre för miljön

Både nyttan och vad som är rimlig kostnad för alternativ ska beaktas utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta skulle kunna innebära att relativt dyra tekniskt möjliga alternativ kan bedömas som rimliga om den samhälleliga nyttan av kraftproduktionen inte är stor.

Publicerad: 2017-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion