Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV?

I 4 kap. 3 § VFF finns en lista med vad som kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV. Om de hydromorfologiska förbättringsåtgärder som krävs för att vattenförekomsten ska kunna nå god status på ett betydande sätt negativt påverkar dessa punkter får vattenförekomsten förklaras som KMV om övriga villkor i 4 kap. 3 § är uppfyllda.

Miljön i stort innefattar såväl den naturliga miljön som den mänskliga miljön såsom arkeologi, kulturarv, landskap och geomorfologi.

Övrig vattenanvändning som specificeras i 4 kap. 3 § VFF är:

  • sjöfart eller hamnanläggning
  • rekreationsintressen
  • kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan verksamhet för vilken vatten lagras
  • verksamhet för skydd mot översvämning, markavvattning eller annan vattenreglering
  • annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.
Publicerad: 2017-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion