Kan man sätta mindre stränga krav för KMV?

Mindre stränga krav får beslutas även för KMV så länge detta följer kraven i 4 kap. vattenförvaltningsförordningen. Så länge ett mindre strängt krav är väl motiverat och alla åtgärder som är möjliga för att uppnå en så god status som möjligt genomförs, kan ett undantag fastställas även för ett KMV. Ett mindre strängt krav får inte vara schablonmässigt satt, och inte heller vara en följd av en låg ambitionsnivå. För att Sverige inte ska få ytterligare kritik från kommissionen är det viktigt att alla mindre stränga krav är väl motiverade.

Ett mindre strängt krav för KMV får beslutas om det på grund av mänsklig verksamhets påverkan eller på grund av vattenförekomstens naturliga tillstånd, är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att uppnå god ekologisk potential. Ett mindre strängt krav får beslutas endast om:

  • de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som verksamheten fyller inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett för miljön bättre sätt,
  • alla möjliga åtgärder vidtas för att uppnå bästa tillstånd, med
    beaktande av verksamhetens karaktär eller vattenförekomstens naturliga
    tillstånd, 
  • samt vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.
Publicerad: 2017-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion