Åtgärdsfaktablad 38 - Farliga ämnen

ÅPH 38 (2021): Transportstyrelsen

Hitta på sidan

Åtgärd

Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön.

Status

Vad är gjort?

Inom ÅPH 38 har flera aktiviteter kopplat till de olika delåtgärderna genomförts under 2022.

Inom delåtgärd ÅPH 38.2 (begränsa PFAS i brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar till sjöss) har Transportstyreslen arbetat aktivt i det pågående arbete inom IMO för att reducera och fasa ut PFOS/PFAS i brandskum på fartyg. Sverige, genom Transportstyrelsen, har aktivt stöttat förslagen som drivits inom IMO/SSE (Sub-Committee on Ship Systems and Equipment ) och beslutats om på IMO/MSC (Maritime Safety Committee) för förbud mot PFOS i brandskum ombord, med en given övergångsperiod för existerande fartyg. Sverige stöder också aktivt de förslag som nu hanteras om att utöka förbudet till fler ämnen inom PFAS.
Frågan om PFAS i brandskum berörs av så klallad EU-kompetens. Det innebär att Sverige ska driva en gemensam linje med EU och inte på egen hand kan driva en egen linje. I detta avseende är de utredningar som pågår inom ECHA (Europeiska kemikalieinspektionen) viktiga som vägledning för Europeisk ståndpunkt. ECHA har en pågående utredning om förbud mot PFAS i brandskum inom EU och det finns förslag på en utredning mot totalförbud mot PFAS inom EU.
Inom det havsregionala arbetet i Östersjön har Transportstyrelsen följt det arbete som relaterat till den nya åtgärden HL 29* i Helcom:s uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP) för de delar det berör sjöfart.

Inom delåtgärd ÅPH 38.3 (begränsa sjöfartens utsläpp av farliga ämnen i skrubbervatten) har HaV och Transportstyrelsen i juni 2022 slutredovisat ett regeringsuppdrag. Redovisningen innehåller bland annat en jämförelse mellan utsläpp av farliga ämnen från skrubbrar och utsläpp av samma ämnen från andra relevanta källor, samt redogör för förändringar som behövs för att genomföra nationella åtgärder för begränsning av utsläpp av skrubbervatten i svenska havsområden. Slutredovisningen finns att läsa här.

I det internationella arbetet i IMO har Transportstyrelsen aktivt arbetat med frågan om skärpta krav för utsläpp av skrubbervatten. Vid möte i IMO:s miljökommitté i juni 2022 (MEPC 79) antogs slutligen riktlinjen om risk- och konsekvensbedömningar om utsläppsvatten från avgasreningssystem. Detta innebär att det finns en internationell riktlinje som ger möjlighet för stater att införa restriktioner eller förbud i områden där till exempel god miljö-status inte uppfylls. Inom det havsregionala arbetet i Östersjön har Sverige genom Transportstyrelsen tagit ansvar för att leda arbetet med åtgärden S22** i Helcom:s uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP). Planen är att påbörja framtagandet av färdplanen under 2023.
Inom delåtgärd ÅPH 38. 4 (begränsa utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan i Östersjön) har en rapport, som beskriver tankrengöring ur ett havsmiljöperspektiv samt redogör för gällande regelverk, översatts till engelska. Rapporten har delats samt presenterats i Helcom:s arbetsgrupp för sjöfartsfrågor, WG Maritime, och därmed utgjort ett bidrag för kunskapsdelning med övriga länder runt Östersjön. Dessutom har Transportstyrelsen tillsammans med Kustbevakningen redogjort för nationellt arbete genom en inlaga till arbetsgruppen. Detta utgör bidrag till genomförandet av åtgärden S16*** i Helcom:s uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP) (avser adekvata mottagningsanordningar kopplat till MARPOL Annex V lastrester som kan bidra till övergödning).

Vad gäller arbete med att utreda andra åtgärder än reglering för att begränsa utsläpp av lastrester, så har Transportstyrelsen inlett ett samarbete med Kustbevakningen där man i nuläget delar information om fartyg som fått undantag från tankspolning (s.k. prewash-undantag), samt med tankspolningsinspektörer.

*HL 29: Limit the use of firefighting foam containing per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) at sea and in the catchment area and promote sustainable alternatives by 2027.
**S22: Develop a Roadmap by 2025 to reduce the input of pollutants from Exhaust Gas Cleaning System discharge waters, as a minimum in line with existing legislation, taking into consideration the precautionary principle and the outcome of the work of the International Maritime Organization (IMO)
***S16: Carry out a study and impact assessment by 2026 to estimate and evaluate the volumes and impact of discharges of residues of noxious liquid substances contained in cargo tank washing waters under the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) Convention Annex II into the Baltic Sea. Based on the results, take relevant action by 2028 on whether and how to further limit discharges of residues of noxious liquid substances contained in cargo tank washing waters under MARPOL Annex II into the Baltic Sea.

Motivering

Trots utförliga existerande regelverk,bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan, till exempel tillförsel av farliga och övergödande ämnen. Intensiv sjöfart sker inom svenskt territorialvatten och ekonomisk zon, till exempel så sker det årligen cirka 28 000 fartygspassager i Öresund, och cirka 44 500 passager mellan Bornholm och svenska fastlandet. Dessutom förutspås sjöfarten öka i framtiden. Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen eller övergödning. Denna åtgärd syftar till att motverka påverkan i miljön från sjöfart inom fyra områden:

 1. Minimera läckage av mineralolja (som smörjmedel) från fartygs propellerhylsor.
 2. Begränsa PFAS i brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar till sjöss.
 3. Begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten.
 4. Begränsning av utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan i Östersjön.

Sjöfartens miljöpåverkan regleras via internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konventioner, till exempel

Konventionerna är ratificerade av ett stort antal länder. Sverige har genomfört en stor del av IMO-konventionerna i nationell lagstiftning inte minst föreskrifter från Transportstyrelsen

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus

B.1.1 Farliga ämnen i biota Åtgärd 38 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas. Se mer i HVMFS 2012:18.

Miljökvalitetsnorm B.1

Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (i), (ii), (iii)

Indikator:

Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus i kustvattenförekomster.

Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer, det vill säga god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och effekter av farliga ämnen.

Miljökvalitetsnorm B.2

Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (i), (iv)

Indikator: B.2.2 Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och oljeliknande produkter

Miljökvalitetsnorm A.1

Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (iii), (iv)

Indikator: A.1.1 Tillförsel av kväve och fosfor

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus, enligt 17 § havsmiljöförordningen, ska kunna följas med avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald.

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar god miljöstatus (iv).

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.

Genomförande

Åtgärden genomförs av Transportstyrelsen genom nationellt och internationellt arbete (inom bland annat IMO, EU och Helcom) för att motverka miljöpåverkan från kommersiell sjöfart. Åtgärden består av ett antal delmoment som syftar till att begränsa:

 1. läckage av mineralolja som används som smörjmedel i fartygs propellerhylsor,
 2. PFAS som används som brandsläckningsmedel,
 3. farliga ämnen i tvättvatten från fartygs rökgasskrubbers, och
 4. utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar i Östersjön.

Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och Sjöfartsverket enligt följande:

 • Havs- och vattenmyndigheten bidrar med expertstöd för att utreda omfattningen och beskriva de negativa miljöeffekterna.
 • Kemikalieinspektionen bistår med expertstöd i arbetet med PFAS i brandskum.
 • Sjöfartsverket bistår med styrning och expertstöd i arbetet med miljödifferentierade avgifter.

Åtgärden genomförs genom ändringar i regler eller styrmedel, att utföra informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå om problematiken och/eller genom att införa miljödifferentierade avgifter som medför lägre kostnader för fartyg med mindre utsläpp av de ovan beskrivna miljöproblemen. Vilken typ av åtgärd som bör genomföras beslutas efter genomförda konsekvensanalyser för sjöfarten för de olika alternativen.

Åtgärden genomförs löpande under 2022-2027. Under 2022 ska en genomförandeplan för åtgärden utarbetas. Under 2022-2023 ska underlagsmaterial tas fram eller sammanställas som beskriver uppskattade volymer av utsläppen, framtagande av en nationell ståndpunkt för att verka på en internationell nivå och utredning av möjliga och mest verkningsfulla nationella åtgärder.

Förväntad effekt av åtgärden

Om läckage av mineralolja från fartygs propellerhylsor minskas genom reducerat onormalt läckage som uppstår på grund av skador på propellerhylsor, och/eller användning av mer miljövänliga smörjoljor, minskar volymer av olycksrelaterade oljespill inkluderande farliga ämnen. Detta medför förbättrade möjligheter att nå målvärdet för indikator B.2.2 och ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.1 kan följas.

Utsläppen av PFAS ämnen kan minska, eller hållas konstant, genom reglering av koncentrationer av PFAS i det brandskum som används på fartyg samt minimering av användning och läckage av PFAS innehållande brandskum till den marina miljön vid brandövningar, till exempel genom metoder för uppsamling på däck, alternativt att ersätta PFAS innehållande brandskum med fluorfria alternativ. Destruering av utgånget PFAS innehållande brandskum genomförs på korrekt sätt. Naturvårdsverket bör tillfrågas för ett korrekt tillvägagångssätt för destruering. Detta medför ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.1 kan följas.

Genom att minimera tillförsel av farliga och övergödande ämnen från skrubbervatten eller utsläppta volymer av skrubbervatten till den marina miljön kan halterna av bland annat metaller, PAH:er och nitrater minska och förutsättningarna för att B.1 och A.1 kan följas öka.

Ett framtida förväntat minskat tillskott av lastrester till Östersjön bedöms leda till ett minskat tillskott av övergödande ämnen i Östersjön samt minskad negativ påverkan på övervintrande sjöfågel. Med avseende på minskning av övergödande ämnen är detta i nuläget mycket svårt att närmare kvantifiera. Åtgärden medför dock viss ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm A.1 kan följas samt påverkar möjligheten att nå god miljöstatus med avseende på fåglar i positiv riktning.

Lagstiftning/regelverk

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras.

Propellerhylsoljor

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

PFAS i brandskum

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

PFOS ingår som ett prioriterat ämne och ingår i fastställda miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus i kustvatten.

Fartygssäkerhetslag (2003:364)

Fartygssäkerhetsförordning (2003:438)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:97) och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 2002, samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:98) och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare.

Skrubbervatten

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Sjöfartens utsläpp och föroreningar reglerar av ovan speciallagstiftning och tillåter vissa utsläpp och nivåer men förbjuder andra. Detta grundar sig i konventioner beslutade av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Svavelförordning (2014:509)

Utsläpp av lastrester

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Bakgrund och nuläge

Godstransportarbetet förväntas öka i framtiden och därmed såväl miljöpåverkan från fartyg i daglig drift, som risken för olycksrelaterade oljespill och tillförseln av farliga ämnen till den marina miljön. Därför behövs ett utvecklingsarbete vad gäller vissa typer av utsläpp, som enskilda är små volymmässigt eller medför en mindre påverkan men kan totalt sett vara betydande. Detta på grund av att omfattningen av fartygstrafiken och att utsläppen kan ske i känsliga marina områden.

Läckage av mineralolja från fartygs propellerhylsor: läckage av mineralolja från propellerhylsor uppskattas globalt ske i storleksordningen 30 000 – 100 000 m3 årligen. Detta baseras på att 80-90% av alla fartyg har läckage av olja från deras propellertunnlar, ett fartyg seglar mellan 300- 330 dagar per år, släpper ut mellan 2-6 liter olja per dygn och med en världsflotta av 45 000 – 70 000 fartyg.

Läs mer under Ytterligare information.

Propellerhylsor är konstruerade med så kallad läpp-tätning som ska läcka viss mängd olja för att förhindra att vatten läcker in i hylsan. Större utläckage av olja kan ske om hylsan skadas. I Östersjön återfinns vid varje tidpunkt cirka 2000 fartyg. Miljöpåverkan från denna typ av utsläpp kan därför vara substantiell (960- 3564 m³) även i detta område, under förutsättning att fartyg som seglar i Östersjön har samma sannolikhet för läckage av propellerhylsolja. Detta kan jämföras med volym av olja som årligen tillförs Östersjön från bekräftade olagliga oljespill - 22,6 m3 (2010-2017).

Ett sätt att mäta den faktiska storleken på läckage av mineralolja från denna källa, är att ställa krav på att volymer av förbrukad smörjolja för propelleraxlar ska rapporteras i fartygs oljedagbok och att tankar för smörjolja redovisas i International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) certifikatet.

Minskade utsläpp kan åstadkommas genom att mineraloljan i propellerhylsorna byts ut mot miljövänlig, nedbrytbar olja. Exempelvis finns i USA regleringar om miljömässigt acceptabla smörjmedel i fartygs propelleraxlar (Environmentally Approved Lubricants, EALs). Ett annat alternativ är att använda sig av vattensmorda system.

Utsläpp av högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) via brandskum: PFAS är en grupp av högfluorerade ämnen med vatten-, fett-, och smutsavvisande egenskaper. I gruppen ingår även PFOS, som återfinns i indikator 8.1A för bedömning av god miljöstatus. På grund utav sina egenskaper så används PFAS i brandskum, som används vid bränder av petroleumprodukter. Dock så har PFAS andra negativa egenskaper, då de är extremt svårnedbrytbara i miljön, flertalet anrikas i levande varelser och är toxiska för organismer.

Genom att begränsa högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) i brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar till sjöss och läckage från fartyget ut i den marina miljön, så minskar tillförsel av perfluorerade ämnen till den marina miljön. Vid flertalet brandövningar kan andra skumvätskor användas, som inte innehåller PFAS. Brandskum som innehåller PFAS vars bäst före-datum har gått ut ska lämnas iland.

Dock krävs underlagsmaterial för att uppskatta storleken på årliga utsläppsvolymer från denna källa. I nuläget så utförs bara mätningar i miljön av cirka 20 av de flera tusen PFAS-ämnen som finns på marknaden, inom den löpande miljöövervakningen. Det finns därför också ett generellt behov av att ta fram bättre analysmetoder för totalhalten PFAS.

Farliga ämnen i skrubbervatten: Skrubbrar används till att rena fartygs rökgaser, för att uppfylla krav på minskat svavelinnehåll i marina bränslen, om fartyget vill fortsätta att använda tjockolja med högt svavelinnehåll. Alternativet till skrubbrar för att uppfylla kraven på svavelinnehåll i marint bränsle är att använda bränsletyper som har ett svavelinnehåll på <0,5 % globalt eller <0,1 % i svavelkontrollområden, till exempel Nordsjön och Östersjön.

I en rökgasskrubber av modell öppet system, används havsvatten för att rena fartygets rökgaser. Vattnet som använts släpps efter att ha passerat skrubbern mer eller mindre orenat tillbaka ut i havet. Utsläppsvattnet från skrubbern innehåller nitrater, som verkar övergödande, och farliga ämnen, till exempel PAH:er, koppar och zink.

För ett medelstort fartyg (12 MW) så kan uppemot 13 000 m³ skrubbervatten per dag släppas ut i havet. Koncentrationerna av koppar och zink i utsläppsvattnet bedöms vida överstiga EUs gränsvärden för riskutvärderingar på 2,6 respektive 7,8 µg/ldå medelkoncentrationerna för koppar och zink vid mätningar i skrubbervatten var 60 respektive 136 µg/l.

Detta medför att ett fartyg kan släppa ut dagligen 780 g koppar och 1770 g zink. I ett scenario där alla fartyg har öppna rökgasskrubbrar installerade och utsläppen av PAH:er ligger på gränsvärdet (50 µg PAHphe/l) skulle utsläppen av PAHer från sjöfarten vara 10 gånger högre än de totala globala utsläppen av PAH:er från alla källor. Vilket visar på att gränsvärdet för PAH:er är verkningslöst. Förutom ovan exempel på tungmetaller som skrubbervattnet kan innehålla är det också starkt försurat (pH 3) av svaveloxiderna som renas ut ur rökgaserna.

Utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan: Enligt MARPOL regelverket (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) Annex II och International Bulk Chemical Code (IBC koden), är det godkänt för fartyg som har transporterat bulklast av farliga kemikalier att efter att ha lossat sitt gods, tvätta lasttankarna och släppa ut vissa angivna volymer av dessa lastrester i havet.

Volymen på dessa godkända utsläpp förutsätter att man har fraktat en flytande last som inte klassificeras som mineralolja och om lastresterna är klassade som X-, Y-, eller Z kemikalier enligt IBC koden, om de är hög- eller lågviskösa eller bildar beständigt flytande produkter (persistent floaters). Volymen lastrester som får släppas ut till havet från ett fartyg påverkas även av fartygets ålder, dvs. äldre fartyg får släppa ut större volymer, samt av hur många separata tankar fartyget har.

Aktiviteten måste utföras under gång mer än 12 nautiska mil från land där vattendjupet överstiger 25 meter. Lastrester från tvättvatten från last av torrbulk får också släppas ut under gång, mer än 12 nautiska mil från land och om lasten inte är klassad som skadlig för den marina miljön, enligt MARPOL, Annex V. Exempel på lastrester som godkända att släppa ut i vissa volymer enligt Annex II och som inte är klassade som farliga ämnen enligt Annex V men fortfarande bidrar till miljöproblematik i det känsliga innanhavet Östersjön är vegetabiliska oljor och i vissa fall konstgödsel.

Utsläpp av vegetabiliska oljor kan ha samma negativa effekt på fåglar som mineralolja och konstgödsel eller råmaterial inför produktion av konstgödsel, till exempel fosfatmineral, kan bidra till de övergödande effekterna som Östersjön är utsatt för. Åtgärden förutsätter att tillräckliga mottagningsanläggningar finns i hamnar i Östersjöområdet.

Geografisk omfattning

Nordsjön och Östersjön.

För respektive delåtgärd gäller följande:

 1. Nordsjön och Östersjön.
 2. Nordsjön och Östersjön.
 3. Nordsjön och Östersjön.
 4. Östersjön - utsjövatten.

Regional koordinering

Östersjön: Flera förslag på relaterade åtgärder (actions, bland annat HL28, S16) finns i aktionsplanen för Östersjön, Helcom Baltic Sea Action, BSAP, varav vissa har föreslagits av Sverige. Liknande åtgärdsarbete planeras också inom ramen för Finlands åtgärdsprogram för havsmiljön. Bilateralt samarbete med Finland i genomförandet av åtgärden kommer undersökas där så är relevant.

Kostnad och finansiering

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-nyttoanalys av åtgärden.

Åtgärden finansieras genom:

 1. Kostnader för att ta fram underlag och informationspapper till IMO grupper, Pollution prevention and response (PPR) och Marine Environmental Protection Committee (MEPC) bekostas av Transportstyrelsen genom ordinarie förvaltningsuppdrag eller av Havs- och vattenmyndigheten genom till exempel åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Kostnader för informationskampanjer bekostas av Havs- och vattenmyndigheten genom förvaltningsanslaget.
 2. Kostnad för Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen för utredningar av nuläget vad gäller användning och läckage av PFAS vid brandövningar och arbetet med möjlig reglering av PFAS i brandskum, bör finansieras inom respektive myndighets löpande arbete.
 3. Kostnader för Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten för utredningar av effekter i miljön av skrubbervatten och arbetet med striktare regling internationellt och nationellt, bekostas av respektive myndighet. Åtgärden bedöms delvis kunna bekostas av åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö.
 4. Kostnader för att ta fram underlag bekostas av Transportstyrelsen eller av Havs- och vattenmyndigheten genom myndigheternas förvaltningsanslag.

Uppföljning av åtgärdens effekter

 1. Mineralolja från propellerhylsor – uppskattade volymer läckage, volymer miljövänliga smörjoljor, andelen vattensmorda propelleraxelsystem.
 2. Koncentration av PFAS i brandskum och volymer brandskum som används vid brandövningar. Volymer som lämnas iland för destruering.
 3. Mängd farliga ämnen, till exempel PAH:er och tungmetaller, per kubikmeter tvättvatten från skrubbrar som används för att rena fartygs rökgaser.
 4. Volymer av lastrester innehållande kemikalier med negativ miljöpåverkan, bland annat vegetabilisk olja och andra industrikemikalier samt konstgödsel, som tillförs till Östersjön.

Åtgärden ska leda till en kontinuerlig minskning av dessa ämnen över tid. Effekt i miljön bedöms kunna visas genom:

 1. Minskade volymer av olycksrelaterade oljespill. Minskade koncentrationer av PAH:er i musslor. Referensstationer för nationell miljöövervakning av miljögifter kan användas för baslinjedata för uppföljning av åtgärdens effekt.
 2. Minskade koncentrationer av PFAS och PFOS.
 3. Minskade koncentrationer av tungmetaller (till exempel Cu, Zn) och PAH:er. Referensstationer för nationell miljöövervakning av miljögifter kan användas för baslinjedata för uppföljning av åtgärdens effekt.
 4. Minskat antal av oljeskadad övervintrande havsfågel. Minskat tillskott av övergödande ämnen (P och N).

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. Till exempel kan även antal genomförda skärpta regleringar, riktlinjer, styrmedel och informationskampanjer vara ett mått för att följa upp åtgärdens genomförande.