Juridiska enheten

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Enheten ansvarar för:

 • konsultativt juridiskt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet och vid föreskriftsarbete
 • bevaka arbetet inom UNCLOS och Londonkonventionen
 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring avseende upphandlingar och avtal samt överenskommelser med statliga myndigheter om köp av varor och tjänster
 • konsultativt stöd i fråga om tillämpning av statsstödsreglerna
 • att företräda myndigheten i domstol genom yttranden och i förhandlingar
 • beredning av ärenden om allvarligare klagomål från enskild, bland annat yttrande till JO, JK eller liknande instans,
 • beredning av myndighetens besluts- och arbetsordning
 • utgivning och ansvar myndighetens författningssamling
 • underrättelser och anmälningar om nationella föreskrifter till EU-kommissionen och Statsrådsberedningen enligt EU:s rättsakter och enligt internationella överenskommelser
 • beslut om åtalsanmälan, prickar, sanktionsavgift, varning, återkallelse av licens och tillstånd, särskild avgift för otillåten landning samt övriga administrativa sanktioner enligt fiskerilagstiftningen
 • policyfrågor, styrdokument processer, rutiner och system inom enhetens ansvarsområde
 • administration av ett IT-baserat avtalshanteringssystem
 • förvaltning och administration av systemet för handläggning av sanktionsärenden
 • prövning, i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet, av frågor om utlämnande av annan handling som finns hos Finsk-svenska gränsälvskommissionen, än handling som kommit in från myndighet i Sverige eller Finland
 • samordning av myndighetens förenklingsarbete
 • utse ledamot med suppleant i fiskeskyddsnämnder
 • frågor om statlig avyttring av mark på ”Kronoholmarna”
 • processledning avseende myndighetens prioritering av miljöprövningsärenden
Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2021-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion