Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Vägledning

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten. Främst handlar frågorna om beslut om undantag från att nå en god status/potential till 2015.

Frågorna har kommit in till myndigheten och diarieförts och besvarats. För att fler ska kunna ta del av dessa sammanställer vi och publicerar dem här.

Kan man besluta om undantag på grund av bristande finansiering av en specifik åtgärd?

Att besluta om förlängd tidsfrist eller mindre stränga krav på grund av bristande finansiering av en specifik åtgärd varken kan eller bör göras utan att nedan har beaktats.

Det bör utredas om den tänkta åtgärden som saknar finansiering kan ersättas av en annan finansierad åtgärd. Till exempel kan en åtgärd ersättas av en annan åtgärd enligt nedan resonemang.

 • Om åtgärden syftar till att minska diffus påverkan från jordbruk, dvs fysikalisk-kemiska förhållanden, bör den kunna ersättas med till exempel skyddszon eller andra åtgärder som syftar till att minska näringsläckage från jordbruk. Två zoner som är etablerade i det svenska systemet och som därmed är finansierade är "anpassad skyddszon" och "skyddszon längs vattendrag".
 • Om åtgärden syftar till att minska påverkan på morfologiska förhållanden bör den kunna ersättas av andra åtgärder med samma fokus. Exempel som finns i VISS är "Restaurering av rensade eller rätade vattendrag" inklusive alla underrubriker.

Det bör vara klart om åtgärden är en ”grundläggande” åtgärd och kan genomföras med stöd av artikel 11(3)(h) som i nationell lagstiftning kan sägas motsvaras av kapitel 2, 5, 9, 11 och 12 i miljöbalken. Om så är fallet kan åtgärden vara finansierad.

Det är också viktigt att beakta följande två citat från vägledningen.

 • I vägledningen på sidan 31 står att ”Administrativa begränsningar på grund av bland annat bristande finansiering kan motivera förlängd tidsfrist på grund av att det inte är tekniskt möjligt".
 • Vidare framgår i vägledningen på sidan 33 att "Bristande finansiella styrmedel … kan vara motiv för undantag i form av förlängd tidsfrist." "Avsikten är dock att dessa hinder ska elimineras för att god status ska uppnås på sikt. För att det ska kunna ske krävs en beskrivning av begränsningarna samt förslag på hur dessa begränsningar kommer att hanteras i framtiden."
Publicerad: 12 januari 2017
Vad säger EU-kommissionen om undantagen i Sverige?

Det hölls samtal mellan Sverige och EU-kommissionen 2013. Då ställde EU-kommissionen en fråga (fråga 32) med koppling till hur undantaget förlängd tidsfrist tillämpats i den första omgången av förvaltningsplaner för respektive avrinningsdistrikt, när det gäller beräkningen av orimliga kostnader och definitionen av inte tekniskt möjligt.

EU-kommissionen begärde ytterligare förtydliganden och exempel avseende bristande kunskap kring oklara föroreningskällor och diffusa läckage, liksom åtgärder för övergödning. EU-kommissionen betonade att även om det råder osäkerhet behöver åtgärder ändå genomföras.

Eftersom då förslagna åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå god status menade EU-kommissionen att mer behöver göras för att ta itu med specifika frågor. Samt att genomförandet av befintlig lagstiftning också är ett prioriterat område. EU-kommissionen ansåg även att Sverige behöver ange vilka sektorer som är drivkrafter bakom beslutade undantag.

Sverige förklarade att arbetet fortfarande pågår för att identifiera föroreningskällor och det kommer att ta lång tid att få klarhet när det gäller källorna och ännu längre tid att se resultat.

Publicerad: 12 januari 2017
Ska hamnar förklaras som kraftigt modifierade vatten eller ska det hellre utredas om undantag ska beslutas?

Havs- och vattenmyndigheten förordar att undantag i form av mindre strängt krav tillämpas i samband med hamnanläggningar och att det görs enhetligt mellan vattendistrikten.

Mindre strängt krav sätts på statusnivå, men skälen för undantaget behöver beskrivas utifrån den för undantagssättningen aktuella kvalitetsfaktorn alternativt parametern.

Tillämpning av kraftigt modifierade vatten (KMV) förutsätter att vattenförekomsten på väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär. Vattenförekomster med större hamnanläggningar har en väsentligt förändrad karaktär men det är för det mesta inte den enda orsaken till att god ekologisk status inte kan nås.

Ofta förekommer även andra faktorer som gör det svårt att nå god ekologisk status, exempelvis problem med övergödning. För närvarande är det svårt att utifrån biologisk data bedöma vilka problem som har störst betydelse för att god ekologisk status i vattenförekomster som hyser hamnanläggningar inte är nådd.

Om möjligheten att förklara en vattenförekomst som KMV tillämpas i vattenförekomster med hamnanläggningar behövs en mycket komplex redovisning av miljökvalitetsnormen God ekologisk potential. Dessutom är det troligt att vissa av de åtgärder som bedöms som rimliga i syfte att förbättra det hydromorfologiska tillståndet skulle kunna vara negativa för att uppnå god status avseende, till exempel miljögifter.

Både avseende KMV och mindre strängt krav ska alla rimliga åtgärder identifieras vilket i praktiken bör ge samma resultat när åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer är genomförda.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer emellertid att det blir tydligare om KMV tillämpas när huvudorsaken till att god status inte kan nås är fysisk påverkan och att mindre strängt krav tillämpas när orsaken är en kombination av olika typer av påverkan samt om det är svårt att fastställa att det är fysisk påverkan som är den huvudsakliga orsaken.

Publicerad: 12 januari 2017
Kan undantag i form av mindre strängt krav och förlängd tidsfrist fastställas för en och samma vattenförekomst?

Det finns möjlighet att kombinera de två undantagen på en och samma vattenförekomst samtidigt. Om undantagen förlängd tidsfrist och mindre stränga krav fastställs, exempelvis ”måttlig status 2027” är det viktigt att det framgår vilken kvalitetsfaktor och orsak som ligger bakom de olika delarna av undantagen samt vilka åtgärder som anses rimliga att genomföra.

Publicerad: 12 januari 2017
På vilken nivå fastställs undantag? Är det på normnivå, per miljöproblem eller per kvalitetsfaktor?

Undantag sätts för ekologisk status, det vill säga på normnivå.

Behovet av undantag baseras däremot i praktiken på en viss del av den ekologiska statusen. Det vill säga kvalitetsfaktor eller parameter. Det behöver även vara känt vilken påverkan som inte kan åtgärdas av tekniska, ekonomiska eller naturliga skäl. Samt vilken sektor som är den bakomliggande drivkraften till att god status inte kan nås till 2015.

Undantag får inte beslutas på sådant sätt att det medför att vattnets kvalitet riskerar ytterligare försämring. Ytterligare försämring avser försämring på kvalitetsfaktor nivå och ska alltså inte endast avse klassvis försämring av ekologisk status eftersom kvalitetsfaktorer som inte är direkt avgörande för undantaget på sikt kan leda till att den beslutade miljökvalitetsnormen inte kan nås om de inte åtgärdas eller tillåts att försämras.

För att säkerställa att så inte sker behöver alla genomförbara åtgärder identifieras. Det gäller dels de som kan åtgärda delar av den påverkan som ligger till grund för undantaget. Dels de åtgärder som behövs för att säkerställa att övriga delar av miljökvalitetsnormen kommer att uppnå eller upprätthålla värden som är förenliga med god status. Det behöver alltså vara klart vilken känd påverkan som kan och därmed ska åtgärdas.

Exempel
Ekologisk status bedöms vara måttlig i en sjö på grund av att höga fosforhalter (kvalitetsfaktor näringsämnen i sjöar är klassificerad som otillfredsställande status) på grund av diffusa utsläpp från intilliggande jordbruk. Detta förhållande bedöms inte kunna åtgärdas så att god status hinner uppnås till 2015. Det är viktigt att det tydligt framgår vilken kvalitetsfaktor som undantaget grundas på samt vilken känd påverkan som inte kan åtgärdas, likväl som vilken känd påverkan som kan åtgärdas.

Om miljökvalitetnormen i detta exempel sätts till god status 2021 så ska motivet till den förlängda tidsfristen innehålla information om:

 • Vilken kvalitetsfaktor som tidsfristen baseras på. I exemplet ovan är det höga näringsämnen.
 • Vilken känd påverkan och drivkraft som inte kan åtgärdas. I exemplet ovan är det diffus påverkan från jordbruk.

Observera att det i åtgärdsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som krävs för att följa miljökvalitetsnormen god status 2021.

Hur undantagen pedagogiskt redovisas är upp till vattenmyndigheterna att avgöra, men det ska gå att se ovan beskriven koppling. Om det framgår tydligt vilken del av den ekologiska statusen som ligger till grund för undantaget kommer exempelvis tillståndsprövande myndigheter och domstolar lättare kunna överblicka vilka delar som behöver förbättras och vilka som inte bör försämras.

Publicerad: 12 januari 2017
Vilken information om undantag ska Sverige rapportera till EU-kommissionen?

EU förväntar sig att följande information rapporteras:

 • status
 • typ av undantag
 • skäl till undantaget
 • bakomliggande betydande påverkan och drivkrafter
 • vilken kvalitetsfaktor som ej når god status till 2015.

Dessutom ska förvaltningsplaner och åtgärdsprogram rapporteras. I dessa dokument kommer EU-kommissionen att titta på de delar som handlar om undantag liksom den information som finns i VISS.

Detaljerad information om vad Sverige ska rapportera finns att läsa i vägledning från EU om rapportering.

Publicerad: 12 januari 2017
Kan miljökvalitetsnormer sättas för alla prioriterade ämnen och utöver detta sätta en övergripande norm där de underliggande normerna ingår?

Vi ser gärna att status, det vill säga klassificeringen för alla de prioriterade ämnena redovisas separat i VISS alternativt gruppvis, förslagsvis tungmetaller, bekämpningsmedel, industriella föroreningar, övriga föroreningar.

Vi ser ingen anledning att ändra på normformulering och skapa en norm för respektive prioriterat ämne.

Publicerad: 12 januari 2017
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Vägledning