Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Miljöbalken Vattenskyddsområde

Domar och beslut som rör skydd av dricksvattenförekomster

Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

Flera beslut om vattenskyddsområde och tillämpningen av föreskrifter till vattenskyddsområden har överklagats till högre instans. De har överklagats till bland annat miljödepartementet, miljööverdomstolen och högsta domstolen. Dessa överklaganden gäller bland annat nivån på restriktionerna och ersättningsfrågor. Dessa domslut är av betydelse för det fortsatta arbetet med vattenskyddsområde.

Från regeringen finns flera prejudicerande beslut som avser nivån på restriktionerna som anges i föreskrifterna till vattenskyddsområden. De visar att inskränkningar i markanvändningen i de föreskrifter som följer våra allmänna råd är sådana som markägaren får tåla.

Av 31 kapitlet i miljöbalken framgår det att ersättning kan utgå om pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. Fråga om ersättning prövas då av mark- och miljödomstolen.

Nedan finner ni ett urval av beslut avseende olika delar av arbetet med vattenskyddsområden, såväl inrättande av nya vattenskyddsområden som tillämpning av föreskrifter. Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig.

Inrättande av vattenskyddsområde

 • Överklagat beslut om vattenskyddsområde
  Länsstyrelsen beslutade, av resursskäl, att inte inrätta ett vattenskyddsområde eftersom kommunen har motsvarande formella befogenhet enligt miljöbalken. Regeringen avslår kommunens överklagande och hänvisar till pågående översyn av ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter inom dricksvattenutredningen.
  2015-06-04 Regeringsbeslut M2013/3108/MePDF
 • Överklagande av inrättat vattenskyddsområde - processfel
  Regeringen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till Tidaholms kommun för förnyad handläggning. Kommunens handläggning har inte omfattat någon formell delgivning och sakägare har inte förelagts att yttra sig i ärendet. Regeringens bedömning är att handläggningen inneburit sådana brister att kommunens beslut ska upphävas och ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt handläggning.
  2015-01-15 Regeringsbeslut 2013/1589/MePDF

Beslut om ersättning

 • Intrångsersättning i Naturreservatet Bunkeflo.
  Förklaring av begreppet pågående markanvändning och hur detta bör tolkas och tillämpas i tvistemål enligt miljöbalken.
  2015-06-08 HD T 2762-14PDF

Tillämpning av föreskrifter

 • Målet gäller frågan om tillstånd till användning av kemiska växtskyddsmedel för behandling av golfgreen kan medges inom primär skyddszon utan risk för påverkan på Söndrums vattentäkt i Halmstad kommun.
  2016-10-31 Mark- och miljööverdomstolen mål nr M5823-16PDF
 • Vattenskyddsområde som prövningsförutsättning vid prövning av utökad miljöfarlig verksamhet i form av sågverksamhet och träskyddsbehandling inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde.
  2015-12-10 Mark- och miljödomstolen mål M 11540-14PDF 
 • Modellberäkningar i macro-Db som underlag vid prövning av tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde samt motsvarande beräkningar i Cofoten vid bedömning av kväveläckage inom vattenskyddsområde
  2015-03-19 Mark- och miljödomstolen mål M 648-14PDF
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Miljöbalken Vattenskyddsområde

Publicerad: 2015-04-15
Uppdaterad: 2018-05-22

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen