Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Miljöbalken Vattenskyddsområde

Domar och beslut som rör skydd av dricksvattenförekomster

Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

Flera beslut om vattenskyddsområde och tillämpningen av föreskrifter till vattenskyddsområden har överklagats till högre instans. De har överklagats till bland annat miljödepartementet, miljööverdomstolen och högsta domstolen. Dessa överklaganden gäller bland annat nivån på restriktionerna och ersättningsfrågor. Dessa domslut är av betydelse för det fortsatta arbetet med vattenskyddsområde.

Från regeringen finns flera prejudicerande beslut som avser nivån på restriktionerna som anges i föreskrifterna till vattenskyddsområden. De visar att inskränkningar i markanvändningen i de föreskrifter som följer våra allmänna råd är sådana som markägaren får tåla.

Av 31 kapitlet i miljöbalken framgår det att ersättning kan utgå om pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. Fråga om ersättning prövas då av mark- och miljödomstolen.

Nedan finner ni ett urval av beslut avseende olika delar av arbetet med vattenskyddsområden, såväl inrättande av nya vattenskyddsområden som tillämpning av föreskrifter. Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig.

Inrättande av vattenskyddsområde

Beslut om ersättning

 • Intrångsersättning i Naturreservatet Bunkeflo.
  Förklaring av begreppet pågående markanvändning och hur detta bör tolkas och tillämpas i tvistemål enligt miljöbalken.

  2015-06-08 HD T 2762-14PDF
 • Ersättning för påtagligt försvårad pågående markanvändning enligt 31 kapitlet miljöbalken - kemiska bekämpningsmedel 

  2007-11-12 Miljööverdomstolen M 9434-06PDF
 • Ersättning enligt 19 kap 7 § VL för avsevärt försvårad pågående markanvändning. Reglering av petroleumprodukter 

  2003-07-07 Miljööverdomstolen M 19-02PDF 
 • Ersättning enligt VL för påtagligt försvårad pågående markanvändning. Utbrytning av grus inom vattenskyddsområde för grundvattentäkt 

  2003-05-15 Miljööverdomstolen M 1470-02PDF
 • Inlösen av fastighet alternativt ersättning för påtagligt försvårad pågående markanvändning till följd av inrättade vattenskyddsföreskrifter. Industriell verksamhet. 

  2002-09-12 Miljööverdomstolen M 9536-99PDF

Tillämpning av föreskrifter

 • Målet gäller frågan om tillstånd till användning av kemiska växtskyddsmedel för behandling av golfgreen kan medges inom primär skyddszon utan risk för påverkan på Söndrums vattentäkt i Halmstad kommun.

  2016-10-31 Mark- och miljööverdomstolen mål nr M5823-16PDF
 • Vattenskyddsområde som prövningsförutsättning vid prövning av utökad miljöfarlig verksamhet i form av sågverksamhet och träskyddsbehandling inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde.

  2015-12-10 Mark- och miljödomstolen mål M 5528-13PDF 
 • Modellberäkningar i macro-Db som underlag vid prövning av tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde samt motsvarande beräkningar i Cofoten vid bedömning av kväveläckage inom vattenskyddsområde

  2015-03-19 Mark- och miljödomstolen mål M 648-14PDF
 • Modellberäkningar i macro-Db som underlag vid prövning av tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde samt motsvarande beräkningar i Cofoten vid bedömning av kväveläckage inom vattenskyddsområde

  2015-03-20 Mark- och miljödomstolen mål M 762-14PDF
 • Modellberäkningar i macro-Db som underlag vid prövning av tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde samt motsvarande beräkningar i Cofoten vid bedömning av kväveläckage inom vattenskyddsområde

  2015-03-21 Mark- och miljödomstolen mål M 768-14PDF
 • Krav på att använda robust och beprövad teknik för efterpolering vid minireningsverk för att nå hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd inom vattenskyddsområde

  2015-02-25 Mark- och miljödomstolen mål M 616-15PDF
 • Användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

  2012-07-05 Mark- och miljööverdomstolen M 5677-12PDF
 • Användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

  2012-06-11 Mark- och miljödomstolen M 345-12PDF
 • Bergvärmeanläggning

  2010-02-25 Miljööverdomstolen M 2782-09PDF

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Miljöbalken Vattenskyddsområde

Publicerad: 2015-04-15
Uppdaterad: 2017-02-16

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen