Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Flerårig plan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Europaparlamentet (EP) och rådet har antagit en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd. Planen ersätter den tidigare förvaltningsplanen för torsk i Östersjön från 2007.

Den fleråriga planen (Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139) omfattande flera arter är godkänd. Det är den första planen som godkänns efter att den gemensamma fiskeripolitiken reformerades 2014.

Planen syftar till att nå de mål som fastställts för den gemensamma fiskeripolitiken och framförallt målet om att nå och upprätthålla maximal hållbart avkastning (MSY) för de bestånd som berörs av planen. Planen ska även bidra till att bl.a. eliminera utkast samt minimera inverkan på marina ekosystem.

Baserat på vetenskaplig rådgivning fastställer planen mål för fiskeridödlighet (F) som intervall, med ett övre och en undre gräns (för torsk i östra Östersjön har intervall inte kunnat fastställas).

Utöver intervall för fiskeridödlighet ger planen kommissionen befogenhet att anta kompletterande bestämmelser genom så kallade delegerade akter inom vissa områden, bland annat bevarandeåtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförande av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Sådana delegerade akter baseras på gemensamma rekommendationer från de medlemsländer som direkt berörs av förvaltningen. I Östersjön sker detta inom ramen för det regionala samarbetet i Baltfish.

Planen omfattar även vissa kontrollbestämmelser, rör bl.a. förhandsanmälan, loggbok och utpekade hamnar och toleransmarginal. Planen ersätter förordning (EG) 1098/2007 om en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och gör vissa ändringar i förordning (EG) 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund.

Planen är direkt tillämplig i alla medlemsländer och träder i kraft den 20 juli 2016.

Nedan ges en kort sammanfattning av de förvaltnings- och kontrollbestämmelser som påverkas direkt av förordningen. Några bestämmelser bedöms kräva komplettering i HaV:s föreskrifter, vilket har markerats:

  1. Förbud mot att använda vissa redskap (det så kallade sommarstoppet) mellan den 1 juli och den 31 augusti i område 25 - 28 upphävs.
  2. Särskilda regler om redskap ombord på fartyg för vilka torsk är målart tas bort. Detta innebär att begränsningen, att inga ytterligare redskap får finnas ombord på fartyg, som använder redskap där torsk är målart, upphävs.
  3. Toleransmarginal i loggbok för fångster som landas osorterade ska vara 10% av den totala mängd som finns ombord (ej längre artvis).
  4. Landningar måste ske i utsedda hamnar, vilket gäller för följande arter och tröskelvärden; 750 kg torsk och 5 ton pelagiska arter. Tidigare har vi haft bestämmelse om 750 kg torsk men nytt är nivån om 5 ton pelagiskt. (Översyn pågår av nationella bestämmelser och komplettering kommer att göras.)
  5. Förhandsanmälan ska göras om du har minst 300 kg torsk eller två ton pelagiska bestånd ombord. 300 kg torsk gäller sedan tidigare men nytt är två ton pelagiskt. (Översyn pågår av nationella bestämmelser och komplettering kommer att göras.)
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske