Förordning för tekniska bevarandeåtgärder

Hitta på sidan

EU har antagit en ny förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Den nya förordningen är beslutad inom ramen för EU:s fiskeripolitik och ger ökade möjligheter att vidta regionala åtgärder för fiskets bedrivande på initiativ av berörda medlemsländer efter samråd med intressenter.

Förordning

Förordningen innehåller regler för när, var, hur fiske får bedrivas vad gäller redskapens utformning, fångstsammansättning, och oavsiktliga fångster. Förordningen innehåller också regler och instrument för att reglera påverkan på marina ekosystem och för att undvika bifångster av känsliga arter.

Förordningen trädde i kraft den 14 augusti 2019. Förordningen gäller i alla EU:s vatten och samlar och förenklar flera tidigare förordningar. Vid ikraftträdelse upphörde tidigare gällande tekniska förordningar att gälla, till exempel förordning (EU) nr 850/98 som rörde fiske i Västerhavet och förordning (EU) nr 2187/2005 som rörde fiske i Östersjön.

Regional anpassning av regler

En viktig del i beslutet är att ett regionalt arbetssätt kommer att användas. Det innebär att medlemsländer i olika regioner (till exempel Nordsjöregionen och Östersjöregionen) kan anpassa regler utifrån områdenas olika förutsättningar och fisken. Ett krav vid regional anpassning är att mer strikta regler införs. Det är till exempel möjligt att anpassa de minsta bevarandestorlekarna för olika fisk- och skaldjursarter, maskstorlekar för redskap och regler för skyddade områden som nu gäller för olika regioner.

Fritidsfiske

Fritidsfiske omfattas direkt av delar av förordningen, bland annat vad gäller förbjudna fiskemetoder och fredade arter. Sverige har redan motsvarande reglering nationellt och det blir därför inte någon skillnad i praktiken för fritidsfiskare.

Mål för den nya förordningen

De övergripande målen för förordningen är att skydda lekande fisk och unga exemplar av marina arter, minimera fångst av känsliga arter, minimera fiskets miljöpåverkan på marina livsmiljöer genom regler och styrmedel, samt att bidra till att uppnå EU:s miljödirektiv, särskilt att uppnå god miljöstatus enligt EU:s havsmiljödirektiv.

Utvärdering av måluppfyllelse

Utvärdering av måluppfyllelse sker vart tredje år, och vid behov ska medlemsländer i de olika regionerna ta fram åtgärdsplaner i syfte att bidra till att målen för förordningen uppnås.

Huvudsakliga ändringar för yrkesfiske

Förordningen innebär inte några större förändringar vid ikraftträdande.

Det blir i princip inte några ändringar i tillåtna redskap eller maskstorlekar, förutom för pelagiskt fiske i Västerhavet som har möjlighet att använda ner till 16 mm maskstorlek vid fiske efter små pelagiska arter (bland annat sill och makrill). Observera dock att nationell reglering i Skagerrak och Kattegatt vad gäller förbud mot att använda 16 - 31 mm maskstorlek från januari till oktober fortsatt gäller.

Det införs en ny struktur för tillåtna redskap och fångstsammansättningsregler. För den så kallade referensmaskstorleken gäller inte några bifångstregler, men för redskap med mindre maskstorlek gäller att fångsten får utgöras av som mest 10 procent torsk i Östersjön, respektive 20 procent torsk, kolja och gråsej i Västerhavet. Gränserna gäller såväl vid trålfiske som vid garnfiske. Landningsskyldighet har företräde före fångstsammansättningsreglerna.

Vägledning

Information om nya tekniska regler Pdf, 321.3 kB.
Vägledningen kommer att uppdateras efter hand.

Publicerad: 2019-07-08
Uppdaterad: 2019-08-16
Sidansvarig: Webbredaktion