Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Havs- och vattenmyndigheten testar kameror i landningskontrollen

Som ett led i det aktiva arbetsmiljöarbetet kommer HaV:s kontrollanter under hösten 2019 prova att bära kroppsburna kameror. Syftet med testperioden är att se om kameror kan leda till ökad trygghet och förbättrad arbetssituation för kontrollanterna.

Test för bättre arbetsmiljö

Anledningen till att HaV har beslutat att testa kroppsburna kameror är att det tidigare har uppstått hot mot kontrollanterna vid vissa kontrolltillfällen. Tanken är att kamerorna ska fungera förebyggande och att myndighetens arbete med kontroller ska kunna genomföras utan risk för personalens arbetsmiljö. En ökad trygghet och säkerhet hos kontrollanterna är effekter som förväntas av försöket.

HaV informerar alltid i förväg

Kameror kommer under försöksperioden att användas av kontrollanter inom särskilda fiskerier. Inför en sådan kontrollperiod kommer de som kan tänkas omfattas av kontrollerna att informeras om detaljer kring hur HaV hanterar personuppgifterna. All hantering av personuppgifter kommer att ske i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen).

Kontrollant med kamera monterad i brösthöjd.

Kontrollanten berättar om kameran spelar in

Kamerorna kommer att bäras i brösthöjd så att de syns tydligt och inspelning och lagring kommer bara ske där hotfulla situationer kan förekomma. När kameran spelar in kommer det att kommuniceras till den eller de personer som är närvarande och den styrs helt av den kontrollant som bär kameran. Inspelning av bild och ljud med kroppsburna kameror kommer inte ske i syfte att upptäcka brott mot fiskerilagstiftning utan endast utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Efter försöket kommer effekterna att utvärderas inför beslut om detta ska vara ett verktyg att använda även fortsättningsvis inom fiskerikontrollen.

Hantering av personuppgifter

Information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med inspelning av ljud och bild vid landningskontroll.


HaV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kan komma att finnas på en filminspelning och uppgifterna hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Inspelning av ljud och bild med kroppsburen kamera kan komma att ske i samband med landningskontroll när det är nödvändigt för att HaV utifrån ett arbetsmiljöperspektiv ska kunna genomföra fullständiga landningskontroller på ett säkert sätt. Ändamålet med inspelningen är att förebygga hot och våld gentemot fiskerikontrollanterna. De personuppgifter som behandlas är ljud- och film- inspelning av de som är med vid kontrolltillfället.

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen i vissa fall är nödvändig för att HaV ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, dvs för att HaV ska kunna utföra landningskontrollerna enligt ovan.

I samband med inspelning kan så kallade känsliga personuppgifter komma att behandlas av HaV. De känsliga personuppgifter som kan komma i fråga är uppgifter om hälsa, till exempel uppgift om graviditet eller funktionsvariation. I sådana fall behandlas dessa personuppgifter av HaV mot bakgrund av att detta är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, nämligen att myndigheten ska kunna utöva sin verksamhet på ett korrekt och säkert sätt. Behandlingen innebär efter en proportionalitetsavvägning inte att något otillbörligt intrång sker i den registrerades integritet. HaV gör denna bedömning mot bakgrund av att möjligheten att kunna spela in en kontroll i vissa fall är det enda sättet att kunna genomföra kontrollen utan hot och våld eller att alls kunna genomföra kontrollen, samt att de eventuellt känsliga personuppgifterna behandlas mycket kort tid av myndigheten av ytterst få personer.

Dina personuppgifter raderas som huvudregel direkt efter kontrolltillfället. Om händelserna vid kontrolltillfället innebär att HaV måste bedöma om en anmälan till polisen ska upprättas eller inte gäller följande tidsfrister för radering av personuppgifterna. Myndigheten måste inom tre arbetsdagar efter kontrolltillfället besluta om anmälan till polisen ska göras. Om anmälan inte ska göras raderas personuppgifterna direkt efter att detta beslutats. Om HaV beslutar att anmälan ska göras till polisen måste detta ske senast inom två arbetsdagar efter beslutet. Personuppgifterna ska raderas efter att anmälan gjorts till polisen. Dina personuppgifter kan enligt ovan behandlas av HaV högst fem arbetsdagar efter kontrolltillfället.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske