Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Fiskevård Havs- och vattenmiljöanslaget

Utlysning av medel till insatser inom fiskevården

Fiskevårds- och miljöorganisationer kan under 2018 söka medel till nationella/regionala informationsinsatser som främjar fiskevården. Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt cirka 750 000 kronor för denna bidragspost.

Det finns möjlighet för fiskevårds- och miljöorganisationer att söka medel till nationella/regionala informationsinsatser som främjar fiskevården genom bevarande, restaurering och hållbart nyttjande särskilt i vattenområden som har betydelse för allmänhetens möjligheter till fiske. Man kan bland annat söka medel för informationskampanjer, utbildningar, konferenser och kunskapsförmedling.

Datum för intresseanmälan

Intresseanmälan om nationella informationsinsatser ska vara hos oss senast den 16 februari år 2018. Ambitionen är att vi ska kunna lämna besked om vilka projekt som beviljas medel senast den 16 mars 2018.

Information om utbetalningstidpunkt och övriga villkor för medlen kommer att anges i samband med att vi meddelar vilka projekt som beviljas. Vi kommer inte att lämna bidrag för informationsinsatser som ligger inom andra myndigheters ansvarsområden.

Riktlinjer för bedömning och prioritering av inkomna intresseanmälningar

Medel kan beviljas till de projekt som vi ser som angelägna och som vi bedömer kan hålla tillräckligt hög kvalitet.

När vi går igenom inkomna intresseanmälningar bedömer vi:

  • Innehållet i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården.
  • Projekten ska främja miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och/eller Hav i balans samt levande kust och skärgård.
  • Projektens betydelse för arter och/eller vattenområden där allmänheten har rätt att fiska.
  • Projekt som omfattar vattenområden med fria fiskerättigheter (kusterna och de stora sjöarna med tillrinnande vattendrag upp till först mötande definitiva vandringshinder) ges en högre prioritering än övriga vattenområden.

För att vi ska kunna ta ställning till en intresseanmälan behöver projektägaren lämna en projektbeskrivning som besvarar ett antal frågor som listas nedan.

Så söker du medel

Intresseanmälan märks med dnr 58-18 och skickas till havochvatten@havochvatten.se med kopia till fredrik.nordwall@havochvatten.se.

Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt cirka 750 000 kronor för denna bidragspost. Ange bidragsbelopp som Ni söker. Om möjligt dela in
budget i delposter.

Intresseanmälans innehåll

För att vi ska kunna ta ställning till er intresseanmälan behöver ni lämna en projektbeskrivning som besvarar de frågor som listas nedan. Följdfrågor kan också tillkomma. Avsikten med frågorna är att vi ska få en övergripande bild av projektets inriktning, omfattning och upplägg – däremot behövs inte några detaljerade redogörelser av olika aspekter på projektet om vi inte specifikt ber om sådana upplysningar efter att intresseanmälan kommit in.

En lämplig omfattning på intresseanmälan är 2-4 sidor.

Frågor som ska besvaras

Syfte

Vad är projektets mål och syfte?

Projektperiod

Hur länge ska projektet pågå?

Behov/fiskevårdsproblem

Vilka problem är projektet inriktat på att åtgärda, vilket behov ska projektet tillgodose?

Var

Vilket geografiskt område omfattar projektet?

Åtgärder/Information

Vilka åtgärder/informationsinsatser (en övergripande beskrivning) avser ni att genomföra inom projektet? Vilka åtgärder kommer ni att lägga tyngdpunkten på? Kommer det att finnas en huvudsaklig inriktning för åtgärderna, till exempel för biologisk mångfald i rinnande vatten, övergödning eller något annat?

Förväntad effekt

Vilka effektmål förväntar ni er uppnå med projektet?

Målgrupp

Vilken målgrupp riktar sig projektet till?

Dokumentation

På vilket sätt kommer ni att dokumentera projektet.

Uppföljning

Hur kommer ni att följa effekterna långsiktigt?

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Fiskevård Havs- och vattenmiljöanslaget