Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Hitta på sidan

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Åtgärder som kan få bidrag

Bidrag lämnas vanligtvis med 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, finns det särskilda skäl kan ett högre bidrag lämnas. Särskilda skäl kan vara att åtgärden har ett stort allmänt intresse, som exempelvis att bevara en hotad art, eller åtgärder som främjar fiskevården i områden med fritt handredskapsfiske.

  1. bildande eller ombildande av fiskevårdsområden,
  2. fisketillsyn,
  3. utsättning av fisk,
  4. insatser för att bevara hotade fiskarter och -stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

Om bidraget

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar med det statliga anslaget Åtgärder för havs och vattenmiljön som verktyg för att bevara och restaurera hav, sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11) kan användas för bidrag till lokala fiskevårdsprojekt. Ansökan om bidrag ska lämnas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Hur bidraget till lokala fiskevårdsprojekt får användas regleras genom Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården.

Fiskevård prioriteras där alla får fiska

Enligt förordningen ska bidraget användas till åtgärder som främjar fiskevården, främst i vatten där allmänheten har rätt att fiska. Sådana vatten är kusterna och i de fem stora sjöarna eller i tillrinnande vattendrag upp till första vandringshindret. I Sverige har allmänheten rätt att fiska med handredskap inom dessa områden vilket också innebär ett särskilt ansvar för samhället att bidra till fiskevård och fisketillsyn. Till vatten där allmänheten har rätt att fiska hör också vatten med fiskekortförsäljning.

Fiske skapar engagemang

Ungefär 1,5 miljoner svenskar fiskar på sin fritid varje år. Det vanligaste är olika former av sportfiske. Flera miljarder läggs ner på fisket varje år vilket exempelvis gynnar fisketurismen i glesbygd. De viktigaste motiven till fiske är avkoppling, naturupplevelser, gemenskap och fångst till hushållet.

Intresset för fiske skapar engagemang för miljö och för fiskevård. Det ideella engagemanget är en viktig kraft i miljömåls- och fiskevårdsarbetet.

Publicerad: 2019-11-05
Uppdaterad: 2024-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion