Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Gis

Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering

Symphony beräknar summan av alla verksamheters påverkan på alla ekosystemkomponenter på varje plats i havet. Metoden är framtagen av HaV och har använts i havsplaneringen.

Filmen är framtagen av HaV, med delfinansiering från ClimeMarine.

Rapport

Omslag till rapport. Illustration.

I rapporten Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats finns mer information om arbetet med Symphony, både metod och resultat beskrivs utförligt. Som bilaga till rapporten finns även den geodata som använts.

Vad är Symphony?

Symphony är en metod framtagen av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att kvantitativt väga samman ekosystem med miljöbelastningar. Med Symphony kan den kumulativa miljöpåverkan från olika havsplaneringsalternativ bedömas objektivt. Med kumulativ miljöpåverkan menas den sammanlagda belastningen från olika mänskliga verksamheter på växt- och djurliv i havet. Denna påverkan bestämmer hur stora konsekvenserna blir för miljön. På detta sätt tas miljövänliga havsplaner fram utifrån en ekosystemansats.

Varför behövs Symphony?

När förslag till nationella havsplaner tas fram behövs en konkret metod för att ta reda på hur den kumulativa miljöpåverkan ser ut. På detta sätt undviker man hög miljöpåverkan i känsliga områden och olika planalternativ kan jämföras. En del av denna information fås genom miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som görs för varje havsplan. Till hjälp både för planering och MKB har HaV utvecklat Symphony. De analyser som görs med hjälp av Symphony blir både ett underlag för planeringen och ett material som kan användas i dialogen med olika sektorer och aktörer. Symphony är transparent, lättförståeligt och lättolkat, och bygger på en vetenskaplig metod.

Hur Symphony fungerar

Symphony beräknar summan av alla verksamheters påverkan på alla ekosystemkomponenter på varje plats i havet, uppdelat i ett rutnät med rutor på 250 x 250 meter. Denna summa kan översättas till en färgskala som gör det enklare att se områden med hög respektive låg påverkan.

Processen kan sammanfattas i fem steg

1. Ekosystemkomponenter

Kartor som beskriver utbredningen av ekosystemkomponenter har tagits fram. Dessa baseras på redan befintliga data som sammanställts med experthjälp. Symphony inkluderar 32 ekosystemkomponenter, till exempel torsk, tumlare, lekområden och musselrev.

2. Belastningar

Kartor som beskriver utbredningen av miljöbelastningar från olika mänskliga aktiviteter har tagits fram. Även dessa baseras på redan befintliga data som sammanställts med experthjälp. Symphony inkluderar 41 miljöbelastningar, till exempel undervattensbuller, fiskfångst och grumling.

3. Känslighetsmatris

En matris som beskriver hur känslig varje ekosystemkomponent är för varje belastning har tagits fram. Denna matris baseras på utlåtanden från ett stort antal externa ämnesexperter. Till exempel ger grumling en betydligt större skada på lekande fisk än hur den påverkar tumlare. 

4. Resultat nuläge

Den kumulativa miljöpåverkan beräknas för varje område i havet genom att summera alla miljöbelastningars påverkan på alla ekosystemvärden.

5. Resultat för havsplaner

Resultatet tolkas genom kartor som visar den kumulativa miljöpåverkan och genom att beräkna hur stor andel av miljöpåverkan som orsakas av enskilda sektorer eller verksamheter i ett område. Resultatet vävs in i planering och dialog och omkörningar görs för att jämföra alternativ och finna lösningar med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Metod och utveckling

Metoden bakom Symphony baseras på vetenskapliga studier relaterade till en global analys av kumulativ miljöpåverkan i havet som 2008 publicerades i tidskriften Science.

Ekvation Symphony.

Kumulativ påverkan (P) beräknas som summan eller medelvärdet av produkterna av belastningars (B) effekt på olika ekosystemkomponenter (E), givet hur känslig (K) varje ekosystemkomponent är för exponering mot varje belastning.

Symphony bygger på rumsligt beskrivna data, alltså kartor. De flesta kartorna grundar sig på modeller och antaganden. Detta gör att man måste vara medveten om begränsningar i metod och data när man tolkar resultatet. Symphony används därför inte enskilt, utan som en av många olika planeringsunderlag. Den metod som använts beskrivs noggrant i Symphony-rapporten. Rapportens första bilaga, Metadata, beskriver vad alla kartor är baserade på och dess osäkerhet beskrivs både per karta och aggregerat. Symphony och kartorna har sammanställts i samarbete med universitet, miljökonsulter och andra statliga myndigheter från bland annat:

Analyserna har utförts i programmen EcoImpactMapper (open access), SeaSketch (kommersiellt) och i SyM (från Medins Havs och Vattenkonsulter AB, ej kommersiellt).

Symphony i havsplanering

Symphony har använts inom Sveriges nationella havsplanering under hösten 2017, under både planerings- och dialogfaserna.

I rapporten Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats finns mer information om arbetet med Symphony, både metod och resultat beskrivs utförligt. Som bilaga till rapporten finns även den geodata som använts.

Symphony har visat sig vara ett värdefullt planeringsverktyg. Med tiden kommer kartorna över ekosystemvärden och miljöbelastningar att uppdateras och verktyget kommer kontinuerligt att utvecklas.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Gis