Finns det gräns- eller riktvärden för Intestinala enterokocker och E-coli i ett renat avloppsvatten?

Nej, Det finns inte reglerat i lagstiftning eller vägledning vilka värden som bör gälla för patogener i utgående avloppsvatten. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) innehåller vissa nivåer man kan förhålla sig till. Men dessa nivåer ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvalitet enligt badvattenförordningen och för de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister och kan inte direkt översättas till rikt- eller gränsvärden för Intestinala enterokocker och E-coli i ett renat avloppsvatten.

Vilka nivåer som ska tillämpas vid normal respektive hög skyddsnivå är inte heller klargjort i praxis varför man alltid måste göra en riskbedömning i det enskilda fallet. HaV har, inom ramen för sitt uppdrag att lämna förslag på reglering för små avloppsanläggningar, utrett möjligheten att införa detaljreglering av hälsoskydd med krav på olika utgående halter. Utredningen visar på att det råder osäkerhet även bland experter om vilka indikatororganismer som ska mätas och vad som är relevanta utgående halter, på s. 56 i rapporten ”Tydligare regler för små avloppsanläggningar” kan man läsa mer om detta.

Ingående halter av indikatororganismer kan, för de avloppsanläggningar som är dimensionerade för ett eller ett par hushåll, variera väsentligt. För att minska risken för smittspridning kan lokaliseringen av utsläppspunkten eller utsortering av toalettavloppsvatten vara viktigare än hur stor reduktionen är i anläggningen. Trots en god medelreduktion kan tillfällig tillförsel av smittämnen resultera i betydande utsläpp och det är därför viktigt att ha fler barriärer än bara reduktion i anläggningen. Därför har HaV valt att i dagsläget inte föreslå några krav på halter av bakterier.

Vid lokaliseringsprövningen ska bland annat tas hänsyn till recipientens och områdets känslighet, om utsläpp sker i närheten av dricksvattentäkt eller badplats osv. se HaV:s allmänna råd (HVFMS 2016:17). Om det vid mätning enligt badvattenbestämmelserna framkommer indikationer om påverkan från utsläpp av avloppsvatten som kan komma från små anläggningar bör även det vägas in i bedömningen.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion