Fiskereglering i marina skyddade områden

Fiske regleras i marina skyddade områden för att skydda känslig natur och nå bevarandemålen för området. Marina skyddade områden är havsområden som har ett lagligt skydd. Det kan exempelvis vara marina naturreservat, Natura 2000-områden eller marina nationalparker.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att införa fiskereglerande åtgärder i flera marina områden.

Arbetet sker havsområdesvis i:

  • Västerhavet
  • Östersjön
  • Bottniska viken

I arbetet är det prioriterat att reglera fisket i cirka 30 av Sveriges drygt 300 marina skyddade områden. Regleringen av fisket kan innebära att vissa arter är helt fredade, att det inrättas särskilda fredningsområden, fredningstider, tillträdesbestämmelser och/eller olika former av redskapsbegränsningar.

Samråd och remiss

Just nu pågår ett samråd om vilka behov som finns av fiskeregleringar i marina skyddade områden. Vi undersöker vilket fiske som bedrivs, prioriterar och samråder åtgärder tillsammans med länsstyrelserna, fiskets organisationer och miljöorganisationer med hjälp av vetenskapligt stöd.

Slutliga förslag till regleringar ska sedan ut på remiss. Hur det kommer gå till beror på om regleringarna kan tas om hand på nationell nivå eller om det behöver tas om hand inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Förhandlingar inom EU kan krävas

Flera av de marina skyddade områden där fiske behöver regleras ligger utanför trålgränsen. Andra medlemsstater kan bedriva fiske eller ha fiskerättigheter i dessa områden. Det kan därför krävas förhandlingar inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik för att nå gemensamma överenskommelser.

Fiskereglering i två marina skyddade områden

Fiskereglering finns redan i många marina skyddade områden. Det kan handla om fredningsområden som inrättats för att skydda fisk. Men i två marina skyddade områden har vi infört fiskereglering för att skydda inte bara fisk, utan även viktiga livsmiljöer och arter .

Kosterfjorden - Väderöfjorden

I Kosterfjorden där det sedan tidigare finns en reglering av räktrålning har vi nu stärkt skyddet genom att införa trålförbud i ytterligare ett antal känsliga områden. Vi har också infört särskilt tillstånd för att tråla räka i området och det finns ett utbildningskrav kopplat till tillståndet. Samtidigt har vi infört ett krav på AIS, det vill säga man kan följa fartygen i realtid, för att öka kontrollerbarheten av det stärkta skyddet.

Bratten

I Bratten har det inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik införts områden där inget yrkesfiske får bedrivas. Det har också införts ett AIS-krav i hela området. Även fritidsfisket har reglerats genom nationell fiskereglering i Bratten.