Fiskereglering i marina skyddade områden

Fiske regleras i marina skyddade områden för att skydda känslig natur och nå bevarandemålen för området. Marina skyddade områden är havsområden som har ett lagligt skydd. Det kan exempelvis vara marina naturreservat, Natura 2000-områden eller marina nationalparker.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med stöd av vetenskapligt underlag, löpande med att införa fiskereglering i marina skyddade områden.

Under 2019 och 2020 har myndigheten arbetat havsområdesvis i:

  • Västerhavet
  • Egentliga Östersjön
  • Bottniska viken

I ett förslag från Havs- och vattenmyndigheten är det ett 30-tal områden av Sveriges drygt 300 marina skyddade områden där olika typer av reglering ses som nödvändiga för att nå bevarandemålen. Regleringen av fisket kan innebära att det inrättas särskilda fredningsområden, fredningstider, tillträdesbestämmelser och/eller olika former av redskapsbegränsningar.

Samråd och remiss

En remiss med förslag på fiskeregleringar i marina skyddade områden skickades ut den 8 januari 2021. Vi har undersökt vilket fiske som bedrivs, prioriterat och samrått åtgärder tillsammans med länsstyrelserna, fiskets organisationer och miljöorganisationer med hjälp av vetenskapligt stöd.

Förhandlingar inom EU kan krävas

I flera av de marina skyddade områden där fiske behöver regleras bedriver även andra medlemsstater fiske eller har fiskerättigheter. I de fall då även andra medlemsstater bedriver fiske krävs samråd inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik för att nå gemensamma överenskommelser.

Exempel på fiskereglering i marina skyddade områden

Fiskereglering finns redan i många marina skyddade områden. Det kan handla om fredningsområden som inrättats för att skydda fisk. Men i två marina skyddade områden har vi infört fiskereglering för att skydda inte bara fisk, utan även viktiga livsmiljöer och arter .

Kosterfjorden - Väderöfjorden

I Kosterfjorden där det sedan tidigare finns en reglering av räktrålning har vi nu stärkt skyddet genom att införa trålförbud i ytterligare ett antal känsliga områden. Vi har också infört särskilt tillstånd för att tråla räka i området och det finns ett utbildningskrav kopplat till tillståndet. Samtidigt har vi infört ett krav på AIS, det vill säga man kan följa fartygen i realtid, för att öka kontrollerbarheten av det stärkta skyddet.

Bratten

I Bratten har det inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik införts områden där inget yrkesfiske får bedrivas. Det har också införts ett AIS-krav i hela området. Även fritidsfisket har reglerats genom nationell fiskereglering i Bratten.

HaV har också tagit fram en gemensam rekommendation i samråd med Danmark och Tyskland om fiskereglering i utsjöbankarna i Kattegatt (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank). Den har överlämnats till regeringen för fortsatt beredning, innan förslaget kan skickas till EU-kommissionen som sedan kan anta berörda fiskereglerande åtgärder i en EU-förordning.