Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Vägledning för handläggning av dumpningsdispenser


Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till vägledning för tillämpning av 15 kap. 31-33 §§ miljöbalken. Dessa paragrafer berör det generella dumpningsförbudet av avfall i vatten och möjligheten till dispens från förbudet. Målgrupp för vägledningen är i första hand länsstyrelserna.
Förslag till ändrade föreskrifter för kustfiske efter lax och i Östersjön.


Sammanfattat innehåller remissen förslag för yrkesfiskare och fritidsfiskare med fasta redskap.

Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet - God Havsmiljö 2020; del 3 Övervakningsprogram


Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till övervakningsprogram som ska användas för att bedöma och följa upp utvecklingen av miljöstatus i Sveriges förvaltningsområden Nordsjön och Östersjön. Övervakningsprogrammen ska beslutas den 15 juli och rapporteras till EU-kommissionen senast den 15 oktober.

Förslag till ändrade föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område


Remissen innehåller två förslag till ändringar i FIFS 2004:25

Förslag till ändrade föreskrifter för fiske efter lax eller öring i Skagerrak eller Kattegatt


Förslaget innebär bland annat att nät inte får användas för fångst av lax inom större djup än 3 meter enligt gällande sjökort.

Registrera fångstintyg för import av fisk och fiskprodukter via hemsida


Sedan 2010 krävs det fångstintyg vid import av vildfångad fisk och fiskprodukter till Sverige och övriga EU. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att importörer och ombud framöver ska registrera de här fångstintygen elektroniskt via myndighetens hemsida. Svar på remissen ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 september 2013.

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus


Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till nationell vägledning för kommunal VA-planering. Arbetet har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, de regionala vattenmyndigheterna, Sveriges kommuner och landsting och Svenskt Vatten. 

Remiss om reglering av fiske i marina skyddade områden


Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till vägledning om hur länsstyrelser och kommuner bör arbeta med fiskereglering i marina skyddade områden.

Förslag till ändrade föreskrifter för kustfisket efter lax i Östersjön


Havs- och vattenmyndigheten överlämnar ett förslag till ändrade föreskrifter för kustfisket efter lax i Östersjön. Länsstyrelsen bör remittera förslaget till berörda intressenter.

Förslag till nya bestämmelser för ökad selektion vid trålfiske i Skagerrak


Som en del i överenskommelsen mellan Norge och EU om att införa utkastförbud i Skagerrak behövs nya bestämmelser om mer selektiva redskap. Havs- och vattenmyndighetens förslag berör främst trålfiske efter räka, havskräfta och fisk som inte är pelagisk.

Föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag


Havs- och vattenmyndigheten skickar ut föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag på remiss. Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 18 januari 2013.

Yttrande angående det tekniska underlaget samt behovet av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion för Landsbygdsprogrammet 2014-2020


Havs- och vattenmyndigheten har lämnat sitt yttrande till Landsbygdsdepartementet angående Jordbruksverkets två skrivelser ”Tekniskt underlag för Landsbygdsprogram 2014-2020” samt ”Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet”. Yttrandet lämnades 10 september 2012.

Föreskrifter om ett pricksystem på fiskets område


Havs- och vattenmyndigheten lämnar förslag till föreskrifter som kompletterar redan beslutad lagstiftning om införande av ett pricksystem på fiskets område. Synpunkter ska vara inkomna till Havs- och vattenmyndigheten senast den 26 september 2012. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2012.

God havsmiljö 2020 — tillägg om miljökvalitetsnormer för fisk m.m. enligt havsmiljödirektivet


Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat ett förslag om införande av miljökvalitetsnormer för fisk och vill nu samråda med myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda inför ett slutligt beslut. Remissen innehåller även vissa ändringar och rättelser av tidigare meddelad föreskrift.

Trollingfiske efter lax i Östersjön


Havs- och vattenmyndigheten föreslår förbud mot fiske av lax utan bortklippt fettfena, för dörj-, trolling- och utterfisket i Östersjön. Synpunkter ska vara inkomna till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 juni 2012. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Nya regler för kustfiske efter lax i Östersjön


Havs- och vattenmyndigheten överlämnar ett förslag till ändrade regler för kustfisket efter lax i Östersjön. Yttrande bör ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 4 maj 2012, gärna med en kopia per mail till havochvatten(/at/)havochvatten.se. Ange diarienummer 1651-12 i ärendemeningen.

God havsmiljö 2020


Rapporterna i denna remiss innehåller en bedömning av det nuvarande miljötillståndet i de svenska förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön. En socioekonomisk analys, bland annat av samhällets kostnad för en fortsatt miljöförstöring, finns också med. I rapporterna fastställs även vad det är som kännetecknar det önskade tillståndet i havsmiljön, så kallad god miljöstatus. Miljökvalitetsnormer, som ska se till att god miljöstatus uppnås eller upprättshålls, har också tagits fram.

Områden av riksintresse för dricksvatten


Havs- och vattenmyndigheten föreslår i denna remiss vilka kriterier som ska gälla för att klassa ett område som riksintresse för vattenförsörjningsanläggningar, hur processen ska gå till, samt ett antal potentiella områden. Remissvaren skall ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 mars 2012. Dnr 2679-11.

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2012-12-04

Sidansvarig: Kasper Holgers