Hitta på sidan

Samverkan inför prövning

Inför omprövning för moderna miljövillkor ska samverkan ske. Syftet med samverkan är att sammanställa nödvändigt underlag inför prövningarna

Samverkansprocessen

Länsstyrelserna ska, i god tid före det att verksamhetsutövaren ska ha gett in en ansökan till mark- och miljödomstolen, samverka med verksamhetsutövare, berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

Innan prövningen av en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel påbörjas behöver det ske en samverkansprocess inom avrinningsområdet. Detta för att säkerställa en effektiv prövning i domstol. Genom samverkansprocessen finns en möjlighet att skapa en förståelse för avrinningsområdets förutsättningar, de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder inom avrinningsområdet påverkar varandra.

Syftet med samverkan är att sammanställa det underlag som behövs för att

  1. alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor på ett sätt som innebär största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel, och
  2. tillgodose krav på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 miljöbalken.

Målet är att hitta de lösningar som leder till största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel bibehålls. Det vill säga, samverkansprocessen behöver göras för att den nationella helhetssynen ska få genomslag i prövningsunderlagen och de enskilda prövningarna.

Vilka deltar i samverkan?

Länsstyrelserna har huvudansvaret för att samverkan genomförs. Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av den nationella planen. Samverkan ska även ske med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Det är länsstyrelsen som avgör vilka som anses berörda.

Vattenmyndigheterna, som utgör en del av länsstyrelserna, är ansvariga för statusklassificering och beslutar om miljökvalitetsnormer och tar fram åtgärdsprogram för att uppnå god vattenstatus och följa miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelserna bör se över gällande bevarandeplaner för de Natura 2000-områden som kan beröras och vattenmyndigheterna bör se över statusklassificeringen och gällande normsättning, i god tid inför varje prövning.

Att genomföra samverkan

Samverkan ska ske i den omfattning som länsstyrelsen bedömer vara lämplig med hänsyn till syftet med samverkan, antalet verksamheter som berörs, den eller de berörda prövningsgruppernas storlek och förutsättningarna i övrigt.

Samverkansprocessen bör som huvudregel ske inom huvudavrinningsområdet för att de miljö- och reglermässiga sambanden ska kunna bedömas på ett lämpligt sätt. Om huvudavrinningsområdet består av flera prövningsgrupper kommer det att krävas en samordning mellan prövningsgrupperna.

Lämna in ansökan

Det är verksamhetsutövarens ansvar att ta fram det slutliga materialet och formulera ansökan till domstolen.

Här kan du läsa mer om ansökan.

Vägledning remiss

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram ytterligare vägledning kring samverkansprocessen. Vi har tagit fram ett utkast till vägledning och sista svarsdatum är den 30 november 2020. Använd svarsmallen för att lämna dina synpunkter. I missivet finns ytterligare information.

Läs remissen här

 

Publicerad: 2020-02-05
Uppdaterad: 2020-09-03
Sidansvarig: Webbredaktion