Hitta på sidan

Remiss om rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på samrådsversionen av Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2024–2029: Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

Information om remissen

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram en uppdaterad bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys enligt havsmiljöförordningen.

Bedömningen ingår i det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv och är en uppdatering av bedömningen från 2018. Parallellt uppdateras också Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18.

Svara på remissen

Lämna dina kommentarer senast den 1 mars 2024. Du kan lämna kommentarer på två sätt:

Remissvaren ska vara inkomna till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 mars 2024 per e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange ärendets diarienummer 3026-2023 i meddelandets ärendemening.

Notera att inkomna synpunkter och handlingar till Havs- och vattenmyndigheten diarieförs och blir en allmän handling.

Samrådet kommer kompletteras under januari 2024 med bedömning av havsbottnens integritet, deskriptor 6 samt bentiska livsmiljöer, deskriptor 1. Materialet kommer finnas tillgängligt under perioden 11 januari–31 mars 2024.

Samrådsmöten

I samband med samrådet bjuder Havs- och vattenmyndigheten (HaV) in till samrådsmöten om bedömningsrapporten och reviderade föreskrifter HVMFS 2012:18.

Vid mötet den 26 januari presenteras även den kompletterande remiss som går ut i januari och omfattar bedömning av havsbottnens integritet, deskriptor 6 samt bentiska livsmiljöer, deskriptor 1.

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar HaV de kontaktuppgifter och eventuellt övriga personuppgifter som lämnas i samband med svar till HaV på remisser eller samråd. HaV diarieför och bereder svaren internt men kan även komma att dela svar med annan myndighet under beredningen. HaV skriver ofta en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet, som diarieförs. Laglig grund för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och i vissa fall även en rättslig skyldighet.

Samrådsredogörelsen och svar från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Svar från privatpersoner publiceras inte. Laglig grund för publicering är att det möjliggör allmänhetens insyn men också för att HaV som myndighet ska tillhandahålla sina allmänna handlingar för vidareutnyttjande, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om hur HaV behandlar personuppgifter hittar du på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2023-10-16
Uppdaterad: 2023-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion