Sötvattenslandskapet förvaltning och restaurering i förändrat klimat (2018 - 2019)

Idag används flertalet metoder när det gäller både förebyggande åtgärder samt restaureringsarbete för att motverka effekterna av klimatförändringar men det råder ofta osäkerhet kring dessa metoders effektivitet samt att de i många fall också är platsspecifika.

Limniska ekosystem förväntas kunna drabbas hårt av klimatförändringar. Effekter på biota orsakade av förändringar i temperatur och nederbördsmönster konstateras allt oftare i många sjöar och vattendrag. Dessa effekter kan sträcka sig från till exempel förändringar i ett makroevertebratsamhälles funktionella egenskaper till förändringar i tillväxt, ämnesomsättning och beteende hos fisk.

Klimatsimuleringar visar att den globala ytmedeltemperaturen troligen kommer att ligga 5 till 12 standardavvikelser högre än medlet för hela Holocen vilket inger föga hopp om enkla lösningar på de utmaningar som kommer. Vidare tyder nya data på att klimatförändringarna snarare kan förstärka effekterna av annan mänsklig påverkan såsom till exempel övergödning. Vid ett sådant scenario är det av största vikt att förstå vad man kan göra för att mildra effekterna av dessa förändringar, samt vad som bör göras för att skydda limniska ekosystem.

Idag används flertalet metoder när det gäller både förebyggande åtgärder samt restaureringsarbete för att motverka effekterna av klimatförändringar men det råder ofta osäkerhet kring dessa metoders effektivitet samt att de i många fall också är platsspecifika. Förslaget är att sammanställa kunskapsläget när det gäller klimatförändringar och dess påverkan på limniska ekosystem med målen att:

  1. identifiera nyckelbiotoper och arter som är i behov av skydd,
  2. utvärdera effekter av klimatförändringar på limniska ekosystem utsatta för multipla stressorer, och
  3. bedöma den ekologiska effektiviteten i nuvarande (och möjligen framtida) restaureringsåtgärder i sötvatten.

Abstrakt. Pdf, 617.7 kB.

Publicerad: 2017-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion