Internationella dagen för biologisk mångfald 2020

Den 22 maj firas den internationella dagen för biologisk mångfald. Temat i år är "Our solutions are in nature".

Naturbaserade lösningar är ett nytt begrepp som används inom arbetet med klimat och biologisk mångfald. Det är en grundläggande del i arbetet med att säkra en funktionell grön infrastruktur, till stöd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här ingår till exempel restaurering av ålgräsängar och arbetet med marint områdesskydd som vi arbetar aktivt med på Havs- och vattenmyndigheten.

Internationella dagen för biologisk mångfald

Logotyp för internationella dagen för biologisk mångfald

Restaurering av ålgräsängar

Ålgräsängar är artrika livsmiljöer på grunda mjukbottnar som förser oss med en rad viktiga ekosystemtjänster. De är viktiga födo- och uppväxtområden för fisk, kolsänkor som bromsar klimatförändringarna och erosionsskydd.

De största hoten mot älgräsängarna är övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar. På Havs- och vattenmyndigheten arbetar vi aktivt med att restaurera ålgräsängar.

Mer om hur vi arbetar med restaurering av ålgräs­ängar

Dykare under vatten som restaurerar ålgräs. 

Ålgräsängar finns både i Västerhavet och i Östersjön upp till Stockholms norra skärgård.

Marina skyddade områden

Skyddade områden är en viktig del i bevarande av biologisk mångfald. Goda framsteg har gjorts när det gäller att öka andelen marina skyddade områden. Det globala målet om att skydda 10 procent av kuster och marina områden har uppnåtts till år 2020. Men de kvalitativa delarna i målet har inte uppnåtts. De inkluderar effektivt och rättvist förvaltade, ekologiskt representativa och väl sammanhängande system av skyddade områden.

- Det finns ett fortsatt behov av att öka andelen skyddade områden. Ett förslag till globalt mål som Sverige stöder är att 30 procent av världshaven ska skyddas till 2030. Detta behöver kombineras med andra insatser för att bevara och återställa den biologiska mångfalden, säger Pia Norling utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

HaV jobbar med att införa fiskeregleringar i marina skyddade områden. Under 2020 genomför vi en särskild satsning för att åtgärda behoven av ytterligare fiskeregleringar i marina skyddade områden där de behövs. Tillsammans med SLU Aqua, undersöker vi även effekterna av fiskeregleringar i marina skyddade områden och kommer ta fram ett förslag till program för uppföljning av dessa effekter.

Mer om fiskereglering i marina skyddade områden

Följ internationella dagen för biologisk mångfald

Du kan följa vad som händer under interntaionella dagen för biologisk mångfald på sociala medier.

United Nations Decade on Biodiversity - Facebook

Sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald (CBD)

CBD på Facebook

CBD på Twitter

CBD på Instagram

CBD på LinkedIn

Publicerad: 2020-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion