Data för Fysisk påverkan

Bottentrålning

De rådata som samlas in lagras hos Havs- och vattenmyndigheten och bearbetade data som inte omfattas av sekretess görs tillgängliga vid förfrågan till

Data som samlas in och lagras av andra aktörer (Kustbevakningen, EMSA, andra medlemsstater eller tredjeland) lämnas inte ut.

Data från tillståndspliktiga verksamheter

Det finns inget nationellt register över beslutade och genomförda muddringar och dumpningar. Dessa uppgifter finns i varje beslutande myndighets diarium. De data som Havs- och vattenmyndigheten sammanställer årligen lagras på myndigheten och lämnas ut vid förfrågan till havochvatten@havochvatten.se.

SGU rapporterar årligen sanduttag i svenska kustvatten genom Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem inom Internationella havsforskningsrådet (Ices). Rapporteringen sker även till Helcom och Ospar. Årliga data för uttag i Sverige och för alla länder i ICES regionen finns redovisat i varje ICES WGXT årsrapport som går att hämta från angiven länk.

Tolkning av flygbilder och detektion från satellitdata

Arbete pågår med att bygga upp en förvaltningsstruktur för framtagna underlag och modeller. Parallellt med detta sker ett arbete med att informationsklassa underlagen, för att fastställa vad som får spridas och under vilka förutsättningar. Ambitionen är att de grundläggande påverkanskomponenter som samlas in av HaV genom karteringar ska tillgängliggöras via HaV:s portal (under beredning) för geografisk information.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion