Data för Fysisk påverkan

Bottentrålning

De rådata som samlas in lagras hos Havs- och vattenmyndigheten och bearbetade data som inte omfattas av sekretess görs tillgängliga vid förfrågan till

Data som samlas in och lagras av andra aktörer (Kustbevakningen, EMSA, andra medlemsstater eller tredjeland) lämnas inte ut.

Data från tillståndspliktiga verksamheter

Det finns inget nationellt register över beslutade och genomförda muddringar och dumpningar. Dessa uppgifter finns i varje beslutande myndighets diarium. De data som Havs- och vattenmyndigheten sammanställer årligen lagras på myndigheten och lämnas ut vid förfrågan till havochvatten@havochvatten.se.

SGU rapporterar årligen sanduttag i svenska kustvatten genom Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem inom Internationella havsforskningsrådet (Ices). Rapporteringen sker även till Helcom och Ospar. Årliga data för uttag i Sverige och för alla länder i Ices regionen finns redovisat årsrapporterna från Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (Ices WGXT) som går att hämta från angiven länk ovan.

Tolkning av flygbilder och detektion från satellitdata

Arbete pågår med att bygga upp en förvaltningsstruktur för fortsatt datafångst och modeller.

Data med spridningstillstånd för fysiska byggnader, etableringar, verksamheter, djupzoner och bottensubstrat, finns på webbsidan Fysisk påverkan i kusten - geografiska data - Kartor & Gis - Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se).

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion