Fiskeriuppföljningsenheten

Enheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

Enheten ansvarar för:

 • uppföljning av nationella och individuella fiskemöjligheter samt handläggning av beslut om öppnande och stängning av fisken i förhållande till tillgängliga kvoter
 • administration av kvotbyten med andra medlemsstater
 • årlig och löpande styrning av tillsynsarbetet, inklusive planering, samordning och uppföljning av tillsynsplan för yrkesfisket och saluföringsledet i samverkan med berörda myndigheter
 • uppföljning av efterlevnadsnivåer inom yrkesfisket och saluföringsledet
 • analys av risker och mönster i fisket och saluföringsledet
 • ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd samt beslut om och utbetalning av medfinansiering avseende insatser för kontroll och tillsyn enligt artikel 76 i förordning (EU) nr 508/2014 (EHFF)
 • förvaltning av IT-system för uppföljning och styrning av fiskerikontrollen samt för kvotförvaltningen.
 • rapporter om fisket till EU-kommissionen och enligt internationella överenskommelser beträffande fiskerikontrollen
 • dataförfrågningar och statistik inom kontrollområdet
 • EU-samordning och utredningsarbete inom kontrollområdet
 • övergripande förvaltning av avdelningens IT-system, samt kontrollrelaterade system vid H- och V-avdelningarna (KORT)
 • registrering av importörer och i förekommande fall godkännande av företag vid införsel
 • ärenden om godkänd ekonomisk aktör (APEO) vid import
 • samverkan med andra myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt gällande brottslighet inom fiskerinäringen
 • beredning av frågor avseende WTO, OECD Cofi, FAO Cofi
 • förvaltning av digitala system för fiskerikontroll, tillträde och överträdelsehantering
 • beredning och beslut om bidrag från anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador samt effektuppföljning
Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion