Enkät - Uppdrag om översyn av förutsättningar för normsättning av ytvatten

Inom regeringsuppdraget om översyn av förutsättningar för normsättning av ytvatten undersöker vi nu behovet av underlag och data för att föreslå/besluta en miljökvalitetsnorm i vattenförekomster där vattenkraften utgör betydande påverkan.

1. Påverkansanalys De huvudsakliga momenten för att göra en påverkansanalys enligt 8 § HVMFS 2017:20 är
1. Påverkansanalys De huvudsakliga momenten för att göra en påverkansanalys enligt 8 § HVMFS 2017:20 ärFör att underlätta arbetet, vad ser ni för behov av
Specificera vad vid varje punkt och gradera gärna i prio-ordning 1-3, där 1 har högst prio(till exempel utvecklad vägledning, riktlinjer, metodik)
2. Statusklassificering - De huvudsakliga momenten i en statusklassificering av biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer enligt HVMFS 2019:25 är:
2. Statusklassificering - De huvudsakliga momenten i en statusklassificering av biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer enligt HVMFS 2019:25 är:För att öka säkerheten i klassificeringen, ser ni behov av utveckling av
Specificera vad vid varje punkt, ange gärna vad ni ser som viktigast i prio-ordning 1-3, där 1 har högst prio3. Finns särskilda och strängare krav i skyddade områden?
När normer ska föreslås/fastställas för vattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett skyddat område inom nätverket Natura 2000, ska normerna stödja och bidra till att de bevarandemål som anges i bevarandeplanen för det skyddade området kan uppnås. I länsstyrelsernas bevarandeplaner, med de fördjupade tilläggen för respektive Natura 2000-område, framgår vilka ekologiska behov de utpekade arterna respektive naturtyperna har. Vattenmyndigheten behöver göra en bedömning av om bevarandemålen i en bevarandeplan, och de ekologiska behov som följer av bevarandemålen, medför särskilda krav som behöver omhändertas vid normsättningen.
För att underlätta arbetet, vad ser ni för behov?
Specificera vad vid varje punkt, gradera gärna i prio-ordning 1-3, där 1 har högst prio4. Kan vattenförekomsten förklaras som KMV?
Vattenförekomster förklaras som kraftigt modifierade vatten om ett antal kriterier är uppfyllda:
• Vattenförekomsterna har väsentligt ändrad fysisk karaktär • Om det vid åtgärder för god ekologisk status skulle uppstå betydande negativ påverkan på den samhällsnytta som är beroende av vattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska karaktär • bedömning av om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att på annat sätt åstadkomma den (samhälls) nytta som är orsaken till att vattenförekomsten har väsentligt ändrad fysisk karaktär • (I vattenförekomster förklarade som kraftigt modifierat vatten, KMV, ska normen (GEP, MEP) inkludera de särskilda kraven)
För att underlätta bedömningen av kriterierna, vad ser ni för behov?
Specificera vad vid varje punkt, gradera gärna i prio-ordning 1-3, där 1 har högst prio(till exempel utvecklad vägledning, riktlinjer, metodik)
5. Bedömning av krav på förbättringar
Resultatet av riskbedömningen visar de samlade miljökonsekvenserna av påverkan från mänskliga verksamheter. Omfattningen av de samlade miljökonsekvenserna leder till behov av förbättringar i form av reduktion av påverkanstrycket. Behov av förbättring kan exempelvis vara att omfattningen av (de samlade) vattenuttagen behöver reduceras till nivåer som inte äventyrar uppfyllande av kvalitetskraven. Av dokumentationen av miljökonsekvenserna från riskbedömningen ska det vara möjligt att göra en kvantitativ uppskattning av behovet av förbättringar för att uppfylla kvalitetskraven för ekologisk status, ekologisk potential inklusive de särskilda kraven.
För att kunna bedöma krav på förbättringar, vad ser ni för behov?
Specificera vad vid varje punkt, gradera gärna i prio-ordning 1-3, där 1 har högst prio


(utvecklad vägledning, riktlinjer, metodik)
6. Åtgärdsanalys
Uppgifter om hur kraven på förbättringar ser ut, ligger till grund för åtgärdsanalysen, att bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppfylla kvalitetskraven. Som en del i arbetet med att fastställa miljökvalitetsnormer för vatten ingår att utvärdera vilka möjliga åtgärder som kan genomföras, vilken effekt de kan medföra samt till vilken kostnad och hur de sammantaget kan leda till att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas. En fastställd miljökvalitetsnorm är en avvägd och överenskommen ambitionsnivå för åtgärder inom en förvaltningsperiod. Åtgärdsanalysens preliminära bedömning av åtgärdernas nytta möjliggör även att utvärdera om kriterier för undantag kan tillämpas. Åtgärder som följer av minimikraven i artikel 11 i vattendirektivet ska identifieras och bedömas om de kan vara föremål för undantag.
För att kunna utföra en åtgärdsanalys, vad ser ni för behov?
Specificera vad vid varje punkt, gradera gärna i prio-ordning 1-3, där 1 har högst prio


7. Avvägning: Kostnader för åtgärder
För att bedöma vilka åtgärder som är genomförbara under förvaltningsperioden behöver kostnaderna för de åtgärder som behövs för kvalitetskraven avvägas mot nyttorna av dem. Avvägning mellan (samhällsekonomiska) kostnader för åtgärderna som behövs i relation till de (samhällsekonomiska) nyttor som åtgärderna medför. Undantag från att genomföra åtgärder som riktas för att uppfylla särskilda krav i skyddade områden samt annan gemenskapslagstiftning kan inte medges.
För att kunna bedöma kostnader för åtgärder, vad ser ni för behov?
Specificera vad vid varje punkt, gradera gärna i prio-ordning 1-3, där 1 har högst prio


Publicerad: 2023-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion