Uppdrag om översyn av förutsättningar för normsättning av ytvatten (2022)

Hitta på sidan

Regeringen har gett i uppdrag åt HaV att göra en översyn av förutsättningarna för normsättning av ytvatten. Uppdraget har kopplingar till Sveriges el- och livsmedelsförsörjning

Syfte

Syftet med uppdraget är att klargöra om Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificer­ing och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (föreskrifter om miljökvali­tetsnormer) samt anknytande vägledningar för normsättning är ändamåls­enligt utformade i förhållande till kraven i vattenförvaltningsförordningen (2004:660), ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemen­skapens åtgärder på vattenpolitikens område) och relevanta vägledningar och rekommendationer från Europeiska kommissionen, särskilt i förhållande till tillämpningen av undantag och förklarande av vatten som konstgjorda eller kraftigt modifierade.

Regeringen konstaterar att det även är angeläget utifrån de stora och ökande behoven Sverige har av energiproduktion.

Havs- och vattenmyndigheten ska därför:

  • bedöma om Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om miljökvali­tetsnormer är ändamålsenligt utformade i förhållande till kraven i vattenförvaltningsförordningen, ramdirektivet för vatten och relevanta vägledningar från Europeiska kommissionen,
  • undersöka vattenmyndigheternas behov av vägledningar för tillämpning av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om miljökvalitetsnormer – bland annat med hänsyn till möjligheterna att ställa lägre krav för sam­hällsnyttiga verksamheter som exempelvis elproduktion - och färdigställa de vägledningar som myndigheten håller på att ta fram enligt tidigare information till Regeringskansliet,
  • undersöka vattenmyndigheternas behov av underlag eller data för tillämpning av föreskrifter om miljökvalitetsnormer, bland annat med hänsyn till möjligheterna att ställa lägre krav för samhällsnyttiga verk­samheter som exempelvis elproduktion,
  • följa upp i vilken utsträckning vattenmyndigheterna har förklarat vatten­förekomster som kraftigt modifierade eller konstgjorda, på vilken grund så har skett, och i vilken utsträckning vattenmyndigheterna har beslutat om de undantag som EU-rätten medger, såsom beslut om förlängd tids­frist och mindre stränga krav, och
  • vid behov föreslå författningsändringar.

Uppdraget ska genomföras i dialog och samråd med Affärsverket svenska kraftnät, Boverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och vattenmyndigheterna.

Mer att läsa

Nyhet om uppdraget, daterad 2022-09-09

Redovisning

Havs- och vattenmyndigheten redovisade uppdraget den 1 december 2023.

Publicerad: 2022-09-12
Uppdaterad: 2023-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion