Uppdrag att föreslå ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter (2023)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå hur ett system med överlåtbara fiskerättigheter i det svenska fisket efter
bottenlevande arter (demersalt fiske) bör utformas.

Havs-och vattenmyndigheten ska föreslå ett system med överlåtbara fiskerättigheter som kan bidra till en anpassning av fiskekapaciteten till tillgängliga fiskemöjligheter, bättre förutsägbarhet och lönsamhet för företagen samt bättre förutsättningar för investeringar i modern och mer
miljövänlig teknik.

Samtidigt ska systemet möjliggöra att särskild hänsyn tas till småskaligt kustnära fiske och regional spridning, samt möjligheter att bibehålla och stärka fiskerinäringens värdekedjor regionalt och lokalt. Förslaget till system ska innefatta högsta tillåtna innehav av individuella fiskerättigheter Qrnncentrationsnivåer), men myndigheten kan även föreslå andra typer av begränsningar av möjligheter till överlåtelser. Förslaget ska också innefatta särskilda åtgärder för att underlätta nyetablering.

Havs-och vattenmyndigheten ska analysera hur information om priser på överlåtelser kan samlas in och användas för uppföljning av system med överlåtbara fiskerättigheter och i det sammanhanget särskilt belysa intresset av transparens och eventuella behov av sekretess.

Havs-och vattenmyndigheten ska lämna nödvändiga författningsförslag samt även beskriva de delar av systemet som inte kräver författningsändringar. Förslagens konsekvenser ska beskrivas enligt kraven i 14-15 a §§ kommitteförordningen (1998:1474). Vidare ska konsekvenserna för fiskerinäringen och miljön särskilt belysas.

Havs-och vattenmyndigheten ska dessutom analysera förslagens eventuella effekter på regelefterlevnaden, inklusive efterlevnaden av landningsskyldigheten, inom de aktuella fiskena och vid behov föreslå lämpliga kontrollåtgärder.

Havs-och vattenmyndigheten ska särskilt redovisa om och hur föreslagna författningsändringar kan påverka det befintliga systemet med överlåtbara fiskerättigheter i pelagiskt fiske. De grundläggande villkoren som gäller för överlåtbara fiskerättigheter i pelagiskt fiske bör så långt som möjligt bibehållas för att säkerställa fortsatt förutsägbarhet för berörda företag.

Havs-och vattenmyndigheten ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Statens jordbruksverk, relevanta länsstyrelser, yrkesfiskets organisationer och andra berörda intressenter.

Redovisning

Havs-och vattenmyndigheten ska senast den 1 april 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds-och infrastrukturdepartementet).

Publicerad: 2023-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion