Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten

Vattenbrist

Under tider med ovanligt låg nederbörd kan den normala vattennivån förändras så illa att områden drabbas av vattenbrist.

Stora delar av Sverige fick under hösten och vintern 2016/2017 en mindre mängd nederbörd. Under våren och sommaren 2017 var vattennivåerna därför låga i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. I maj gick åtta myndigheter och länsstyrelserna ut med en gemensam uppmaning om att spara vatten.

Vattenbrist påverkar både dricksvattenförsörjning och förutsättningar för jord- och skogsbruk, industri och turism. Den påverkar också förutsättningarna för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Grund- och ytvatten

Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter fortsätter ned och fyller ut markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten.

Sjöar, vattendrag och grundvattenmagasinen fylls främst på under vinterhalvåret och i samband med snösmältningen. Är det mindre nederbörd då ökar risken för vattenbrist. Den nederbörd som kommer under sommarhalvåret sjunker inte på samma sätt ned till grundvatten, eftersom växtlivet då behöver mer vatten och temperaturerna är högre.

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer kan ge effekter på dricksvattenförsörjning, övrigt nyttjande och vattenekosystemen.

Grundvattnet är viktigt för vår vattenförsörjning. Men nästan hälften av vårt färskvatten kommer från ytvatten. Många kommuner har valt att använda sig av både ytvatten och grundvatten, antingen i kombination eller med den ena som reserv.

Tips för att spara vatten

  • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
  • Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården.
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.
  • Spola ur vattnet som stått still i kranen. Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med.
  • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.

Hur arbetar svenska myndigheter med vattensituationen?

Kommuner

Varje kommun ansvarar för att invånarna har dricksvatten. Om
vattensituationen i din kommun blir dålig kan kommunen införa ett
bevattningsförbud. Det kan innebära förbud mot att fylla poolen med kommunalt vatten, använda vattenslang, vattenspridare och högtryckstvätt. Kontakta kommunen för att få reda på vad som gäller för vattensituationen där du befinner dig.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har undersökt om det finns några risker med att använda avsaltat vatten som komplement och konstaterat att det inte gör det. Vid vattenbrist kan Livsmedelsverket stötta kommuner operativt genom den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA.

SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Det innebär att de har ansvar för att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. SGU mäter grundvattnets kvalitet och kvantitet och publicerar varje månad kartor som visar hur vattensituationen ser ut.

SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, ansvarar för varningstjänsten och för att förmedla kunskap om vattenflöden och vattennivåer, så kallade hydrologiska förhållanden.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppdrag att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. När något inträffar stödjer MSB de ansvariga och ser till att de kan samordna sina åtgärder och sin information.

Havs- och vattenmyndigheten

Vi arbetar med frågor som kan förbättra vattensituationen på lång sikt, bland annat med tillsyn över vattenverksamheter, miljöövervakning samt ytvattenkvalitetsfrågor och påverkan av övergödning och miljögifter.

Vi har sammanställt länsstyrelsernas erfarenheter för 2016 och kommer med hjälp av SMHI bedöma behovet av insatser för olika områden.

Under 2017 fick vi i uppdrag av regeringen att utreda möjligheter, förutsättningar, konsekvenser samt ett eventuellt behov av att införa föreskrifter om rätt att under allvarliga och akuta förhållanden begränsa tillstånd att bortleda vatten från ett vattenområde, alternativt hindra sådant bortledande, för att undvika vattenbrist. Resultatet presenteras i rapporten Fördelning av vatten i torkans spår - Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket bidrar med kunskap om hur växt- och djurarter påverkas av torka och vattenbrist, samt hur utvecklingen påverkas av klimatförändringarna.

Läs mer

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten

Publicerad: 2017-05-19
Uppdaterad: 2017-10-16

Sidansvarig: Webbredaktionen