När blir det aktuellt med miljö­sanktions­avgift för små avlopps­anläggningar?

I 3 kap. 1 § Förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259) står det:

”För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas

  1. med 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,
  2. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten, och
  3. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.”

Bestämmelserna om miljösanktionsavgifter gäller alltså enbart inrättande av tillstånds- eller anmälningspliktig avloppsanläggning samt att koppla WC till en anläggning som inte har tillstånd för detta. Däremot omfattas inte anmälningspliktig ändring av anläggning. Se även fråga ”Vilka typer av åtgärder på små avloppsanläggningar kräver ett nytt tillstånd eller en anmälan?” och ”När anses en avloppsanläggning vara inrättad?

Enligt 13 § andra stycket FMH får en kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för en anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket – avloppsanläggning utan WC. Sådan tillståndspliktig anläggning som inrättas utan tillstånd torde också omfattas av bestämmelserna om miljösanktionsavgift i 3 kap. 1 § 1 punkten förordning om miljösanktionsavgifter.

Om verksamhetsutövaren inrättar en anmälningspliktig anläggning utan att anmäla detta så är bestämmelsen om miljösanktionsavgift i 3 kap 1 § Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter p. 3 tillämplig. Men bara man anmält sin anläggning finns det ingen skyldighet att invänta beslut från myndigheten innan anläggningen inrättas, till skillnad från vad som gäller för tillståndspliktiga anläggningar.

Inrättande av torrtoaletter kan vara tillståndspliktigt i lokala hälsoskyddsföreskrifter beslutade med stöd av 40 § FMH. Att inrätta en torrtoalett utan att först söka tillstånd är dock inte en sådan handling som omfattas av bestämmelserna om miljösanktionsavgift eftersom dessa bestämmelser förutsätter att det skett en överträdelse av de krav som framgår av 13 § FMH.

Mer information om vad som gäller angående miljösanktionsavgifter finns i Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om miljösanktionsavgifter, särskilt handbok 2001:1, utgåva 7 ”Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift”.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2019-05-02
Sidansvarig: Webbredaktion