Sill/Strömming

Hitta på sidan

Sill (Clupea harengus) förekommer i alla av Sveriges omgivande hav. Beteckningen strömming används för sill som fångas i Östersjön norr om Kalmar.

Sill/Strömming. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leksillen samlas i stora stim vid kusternas grundvatten eller på bankar i havet. Leken sker ovanför sand-, grus- eller stenbottnar på varierande djup mellan en halv och hundra meter. Sillens ägg sjunker till botten där de bildar stora ansamlingar. Larverna lever i den fria vattenmassan. Såväl i Västerhavet som i Östersjön finns både vår- och höstlekande former.

Vandringar

Förutom förflyttning mellan olika vattenlager sker vandringar i samband med leken. I dessa sammanhang kan sillen röra sig över stora vattenområden. Till exempel har Kattegatts höst- och vårlekande sill sina uppväxtområden i Nordsjön.

Ålder och storlek

I Kattegatt och Skagerrak könsmognar sillen vid en ålder av 3–4 år och i Östersjön vid 2–3 år. Kan bli upp till 25 år gammal men vanligen under tio år. Sillen i Västerhavet brukar bli 23–30 cm och i Östersjön 15–24 cm lång. Sillens normala vikt är 40–200 gram och strömmingens något mindre.

Levnadssätt

Sillen vandrar i stim längs kuster och ute till havs på varierande djup mellan ytan och 200 meter. På dagen går sillen ofta närmare bottnen medan den under natten stiger upp närmare ytan. Den följer planktonets rörelser under dygnet. Dess huvudföda består av små kräftdjur och fisklarver. När sillen blir större blir även bottendjur en viktig del av dieten.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Reglering av yrkesfisket

Fisket av sill/strömming regleras inom den gemensamma fiskeripolitiken. Här regleras på EU- nivå när, hur och var man får fiska och hur man ska kontrollera detta fiske.

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, för Östersjön i oktober och för Västerhavet i december.

Hur mycket som fiskats kan du se på sidan Daglig infiskning.

Nivån på hur mycket EU:s fiskeflotta får fiska varje år sätts utifrån den gemensamma fiskeripolitiken samt de fleråriga planerna som finns för de olika havsområdena. För Sveriges del gäller det Östersjön och Nordsjön.

Frågor och svar

Förvaltning av fiskresurserna i Östersjön är komplex. Här finns frågor och svar om vem som bestämmer vad och hur HaV arbetar med och bidrar till en bättre förvaltning av Östersjön.

Fler länkar för fördjupad läsning

Mer information om sill/ strömming hos SLU och ICES

SLU har en informativ webb om sill/strömming i Östersjön. Här finner du också ICES senaste råd för sill/strömming i Östersjön och Bottniska viken.

Hur mår Östersjön?

Vad gäller det generella miljötillståndet i Östersjön, så har vi en konstant miljöövervakning i Östersjön, inklusive av sälars hälsa. Läs mer om detta på: www.sverigesvattenmiljo.se/

Miljöbedömning av havet

Vart sjätte år görs en miljöbedömning av tillståndet i våra svenska hav. Nästa bedömning presenteras 2024.

Åtgärder för att nå god miljöstatus

Åtgärdsprogrammet för god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön uppdaterades 2021.

De svenska miljömålen

Det finns ett antal faktorer som har stor påverkan på Östersjöns miljö. Det är framförallt övergödning, miljöfarliga ämnen, fiske och klimatförändringar. Flera av dessa kommer av aktiviteter på land, men drabbar havet. Vi samarbete med andra myndigheter både med åtgärdsprogram (se ovan) samt med Sveriges miljömål. HaV ansvarar för och rapporterar till regeringen för miljömålen Hav i balans och levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, samt miljömålet Ingen övergödning. Utvecklingen av dessa miljömål presenteras för regering och riksdag varje år, och vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering och analys med förslag till regering och riksdag. Läs mer om miljömålen på www.sverigesmiljomal.se.

Samarbete med grannländerna om tillståndet i Östersjön

Sverige deltar i det så kallade HELCOM-samarbetet där Östersjöländerna har tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för Östersjön.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2023-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion