Hitta på sidan

Detta är havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

HaV:s Susanne Gustafsson förklarar havsplanering.

Detta gör en havsplan:

 1. stödjer tillväxt och sysselsättning
 2. bidrar till miljön och det den ger oss
 3. länkar ihop planering på hav och på land
 4. uppmuntrar till samexistens, för att gynna så många som möjligt
 5. stimulerar exploatering som tar hänsyn till djur och ekosystem
 6. vägleder i beslut, förvaltning, planering och tillståndsgivning
 7. visar statens samlade syn på användning av havet
Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

En strategisk plan

En havsplan är en strategisk plan med stora drag och få detaljer. Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha. Sveriges havsplaner ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömålen.

Därför gör vi havsplaner

Vi är många som ska samsas om havet och vi är på många sätt beroende av det till exempel för handel, segling eller fiske. Vi behöver använda havets resurser och samtidigt bevara dem för framtiden. Därför sätter ekosystemen ramarna för vad vi bör göra.

Havsplanering hanterar utrymme och placering.

Havsplanering hanterar utrymme och placering.

Planering av utrymmet i havet

Havsplanering är en del av havs- och vattenförvaltningen. Havsplaneringen hanterar utrymme och placering:

 1. på ytan
 2. över ytan
 3. under ytan
 4. på botten
 5. i havsbotten

Själva planeringen är en process där man analyserar och organiserar verksamheter i havet för att på så sätt nå de mål samhället har. Resultatet är en havsplan som visar lämplig användning av olika delar av havet. Efter några år gör man om processen för att anpassa havsplanerna till ny kunskap eller nya behov.

Havsplanering i Sverige

I Sverige regleras statens havsplanering i miljöbalken och havsplaneringsförordningen.

Sverige gör tre havsplaner:

 1. en för Bottniska viken
 2. en för Östersjön
 3. en för Västerhavet
Sverige gör tre havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Sverige gör tre havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Havsplanerna omfattar större delen av territorialhavet och svensk ekonomisk zon. I territorialhavet delar staten planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar.

Kommunerna och staten delar planeringsansvaret i territorialhavet.

Kommunerna och staten delar planeringsansvaret i territorialhavet.

Så gör vi

En öppen process

Många behöver få delta i planeringen för att havsplaner ska bli både bra och väl förankrade. Därför frågade vi över 200 organisationer om förslag och synpunkter i arbetet med havsplanering. Du kan se ungefär hur och när på sidan dialog i tre steg.

Havsplaneringen ska vara öppen och de som berörs ska kunna medverka. Vi vill fortsätta att ge både organisationer och allmänheten insyn i havsplaneringsarbetet.

Miljöbedömning för en hållbar utveckling

En utgångspunkt för svensk havsplanering är hänsyn till ekosystemens förutsättningar att bevara sådana värden som är grunden för näringsliv som exempelvis turism eller yrkesfiske. Till exempel behöver det finnas bra platser för torskar att växa upp på för att vi ska kunna fiska och äta torsk.

I havsplaneringen gör vi en miljöbedömning för att studera havsplanernas konsekvenser för havsmiljön. Det är en del i vår tillämpning av ekosystemansatsen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i havsplanerna för att främja en hållbar utveckling.

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion