Ytterligare stöd till regional miljöövervakning

Alla 21 länsstyrelser har sökt och beviljats medel för att utöka sin övervakning av grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten i sammanlagt 84 projekt. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) stöttar med 20 miljoner kronor under 2020.

Syftet med årets utlysning från Miljöövervakningsanslaget är att länen ska få möjlighet till säkrare bedömningar av tillståndet i de akvatiska miljöerna och att följa kraven i vattenförvaltningsförordningen. Flera av projekten är treåriga. HaV fortsätter att finansiera projekt under 2021 (13 miljoner) och 2022 (9 miljoner).

– Länsstyrelserna har inkommit med ett imponerande antal projekt. Tillsammans kommer de ge mer tillförlitliga bedömningar av miljötillståndet och möjliggöra att rätt åtgärder genomförs på rätt plats, säger Kristina Samuelsson, ansvarig utredare vid HaV.

Bidrar till att nå miljökvalitetsmålen

Det gemensamma för projekten är att de bidrar till verifiering av riskbedömning eller verifiering av status enligt vattenförvaltningsförordningen. Projekten bidrar även till att uppnå miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och kvantitet, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv. Övervakningen kommer vidare ge underlag för nationella planen för omprövning av vattenkraften.

Ska skydda EU:s alla vatten

Ramdirektivet för vatten skapades för att skydda och förbättra EU:s alla vatten. Att Sverige är ett land rikt på vatten märks i variationen på projekten. Från källa till hav och med fokus på sjöar och vattendrag kommer projekten som länsstyrelserna driver bland annat att ge:

  • verifiering av riskbedömning för övergödning genom provtagningar av biologi och närsalter i sjöar, vattendrag och kustvatten
  • verifiering av status i framförallt vattendrag för prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen
  • verifiering av hydromorfologisk påverkan genom elfiske
  • övervakning av främmande arter
  • en förbättrad lägesbild av befintlig övervakningsdata genom sammanställning av data framtagen av länsstyrelsen, kommuner och enskilda rapporter
  • starta upp nya stationer för nivåmätning av grundvatten
  • förbättra den typning av sjöar som tagits fram inom vattenförvaltningen
  • att öka kunskapen om grundvattnets kvalitet i grundvattentäkter med påverkan från mänsklig verksamhet så som jordbruk och tätort
  • ta fram underlag för planering av riskbaserad övervakning och ta fram underlag för åtgärdsplanering.
Publicerad: 2020-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion